Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2004 r.

Uchwała Nr XVIII/118/04 Rady Powiatu Pleszewskiego  z dnia 27  kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania  o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do  sektora finansów publicznych  i niedziałającym w celu  osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku   publicznego  i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania  oraz sposobu  kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała Nr XX/144/04 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia  29 czerwca 2004 r.  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których  zarządcą jest Zarząd Powiatu w  Pleszewie (zmiana Uchwałą Nr XXXIX/249/06 z dn.28.02.2006) Traci moc Uchwałą Nr NR XXXV/188/09 z dnia 27.11.2009

Uchwała Nr XX/146/04 Rady  Powiatu  Pleszewskiego  z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia z odpłatności rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób  pełnoletnich w placówkach  opiekuńczo  - wychowawczych Utraciła moc Uchwałą Nr XV/86/12 z dn. 29.03.2012

Uchwała Nr XX/147/04 Rady  Powiatu  Pleszewskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci  oraz osób   pełnoletnich w rodzinach zastępczych (zmiana Uchwała Nr VII/57/07 z dnia 31.05.2007) Utrata mocy Uchwałą   XV/86/12 z dnia 29.03.2012

Uchwała Nr XX/148/04 Rady  Powiatu  Pleszewskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodku wsparcia (zmiana Uchwałą: XXXV/234/05 z dn.01.12.2005, VII/58/07 z dn. 31.05.2007)

Uchwała Nr XXII/162/04 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2004 r.  w sprawie  szczegółowych zasad i  trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu  Pleszewskiego z tytułu należności pieniężnych, do których   nie stosuje się  przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu  tych należności   oraz wskazania organu do  tego uprawnionego