Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2007r.

Uchwała Nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 maja 2007 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i placówkach   prowadzonych   przez Radę Powiatu w  Pleszewie orzeczenie nieważności par. 3 uchwały Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wlkp. znak NK.I-6.0911-137/07 z dn.06.07.2007 (zmiana Uchwałą Nr  III/20/11 z dn. 28.02.11) 

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu  określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  pzyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych  innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku  pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  a także  wysokość  i szczegółowe  zasady   przyznawania i wypłacania  dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/147/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie częściowego  lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat  za pobyt dzieci  oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

Uchwała Nr  VII/58/07 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 maja 2008 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad  podnoszenia odpłatności w Ośrodku Wsparcia

Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  27.06.2007 r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za prowadzenie  prakingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych  z drogi (Utrata mocy Uchwałą  XLIV/232/10 z dn. 28.09.2010)

Uchwała Nr IX/67/07 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2008 r.  w sprawie  ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności   za pobyt   w mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr XI/77/07 Rady  Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie  zasad udzielania  i rozliczania  dotacji z  budżetu   Powiatu  Pleszewskiego dla szkół  i placówek  niepublicznych (traci moc Uchwałą  Nr  XXXIV/184/09 z dn. 27.10.2009)

Uchwała Nr  XIV/91/07 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia 28 grudnia  2007 roku  w sprawie regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych  innych składników wynagrodzenia wynikających  ze stosunku pracy, szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw,  a także wysokość  i szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania  dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady  Powiatu w  Pleszewie z dnia  28 grudnia 2007 r.  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w  Pleszewie (zmiana Uchwałą Nr  XV/99/08 z dnia 01.02.2008)