Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2009 r.

Uchwała Nr  XXVI/148/09 Rady  Powiatu w Pleszewie  z dnia 30 stycznia 2009 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  a także wysokość  i szczegółowe  zasady przyznawania i wypłacania  dodatku  mieszkaniowego

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr  XXVI/148/09 Rady Powiatu w  Pleszewie z dn. 30.01.2009

Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 26 czerwca 2009 r.  w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego Utrata mocy Uchwałą Nr II/15/14 z dnia 30.12.2014 , obowiązuje do 23.02.2015,  (zmiana Uchwałami: Nr V/36/11 z dn. 31.05.2011, Nr VIII/55/11 z dn. 31.08.2011, Nr XIX/106/12 z dn. 28.06.2012, Nr XX/118/12 z dn. 28.09.2012, XXXIII/225/14 z dn. 30.01.2014, Nr XXXVIII/245/14 z dn. 26.09.2014 )

Uchwała Nr  XXXIII/179/09 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: ustalenia rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  pleszewskiego (Traci moc Uchwałą  Nr  XIII/77/12 z dn. 27.12.2012)

Uchwała  Nr XXXIV/184/09 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia   27 października 2009 roku w sprawie  ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji  z budżetu  Powiatu  Pleszewskiego dla szkół i placówek  niepublicznych oraz  trybu i zakresu  kontroli  prawidłowości  ich wykorzystania  (Traci moc uchwałą  Nr XXIII/136/12 z dn. 27.12.2012)

Uchwała  Nr  XXXV/188/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  27 listopada 2009 roku   w sprawie  wysokości stawek  opłat za zajęcie  pasa drogowego  dróg powiatowych, których  zarządcą jest Zarząd Powiatu w  Pleszewie

Uchwała Nr  XXXVI/193/09 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia  29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych  innych  składników  wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw a także  wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania   dodatku mieszkaniowego