Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2010 r.

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2010 r.

Uchwała  Nr  XLII/223/10 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  i  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Pleszewskiego oraz sposobu   ich rozliczania  i kontroli  zleconych zadań 

Uchwała Nr XLII/225/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  29 czerwca 2010 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych na terenie Powiatu  Pleszewskiego (Traci moc Uchwałą  Nr IV/29/11 z  dn. 31.03.2011

Uchwała Nr XLIV/232/10 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 wrześnai 2010 r. w sprawie  opłat za usuwanie pojazdów  z drogi oraz opłat za  prowadzenie  parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi  (Traci moc Uchwałą Nr  VI/41/11 z dn.  22.06 2011)

Uchwała Nr XLVI/244/10 Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 10 listopada 2010 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom,  dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  obliczania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw, a także  wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania  dodatku mieszkaniowego (zmiana Uchwałą  Nr  VIII/53/11 z dn.  31.08.2011)