Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2011 r.

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2011 r.

Uchwała Nr  III/18/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28.02.2011 w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2011 rok

Uchwała Nr III/20/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28.02.2011  w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach  prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie

Uchwała nr IV/29/11 Rady Powiatu w pleszewie z dn. 31.03.2011 w sprawie uchylenia przepisów porządkowych regulujących  sprawę używania widowiskowych materiałów pirotechnicznych  na terenie powiatu  pleszewskiego

Uchwała Nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31.05.2011 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22.06.2011 w sprawie Ustalenia wysokości opłat  i kosztów związanych z usunięciem  i przechowywaniem pojazdów UTRACIŁA MOC   uchwałą Nr  XVIII/96/12 z dn. 31.05.2012

Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31.08.2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/244/10 Ray Powiatu w Pleszewie z dn. 10 listopada2010  roku w sprawie ustalenia  regulaminu  określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy  oraz  niektórych   innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy   sposób obliczania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania   dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.08.2011 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr IX/61/11 Rday Powiatu w Pleszewie z dn. 04.11.2011 w sprawie ustalenia zasad dotyczących  czasu pracy  nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XII/67/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 29.12.2011 w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Pleszewskiego oraz zasad jego używania

Uchwała nr XII/69/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 29.12.2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania  konsultacji społecznych  z mieszkańcami  powiatu  pleszewskiego

Uchwala Nr XII/72/11 Rday Powiatu w Pleszewie z dn. 29.12. 2011 w sprawie ustalenia  regulaminu  określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy  oraz  niektórych   innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy   sposób obliczania  wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych  zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady  przyznawania  i wypłacania   dodatku mieszkaniowego