Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2012 r.

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat w 2012 r.

Uchwała Nr XIII/76/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.01.2012 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2012 rok

UchwałaNr XIII/77/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.01.2012 w sprawie ustalenia rozkładu  godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XV/86/12 Rday Powiatu w Pleszewie z dn. 29.03.2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub  odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Powiatu Pleszewskiego na inwestycje z zakresu zakupu i montażu  kolektorów  słonecznych UTRACIŁA MOC  Uchwałą  Nr  8/658/2012 Kolegium RIO z dn.  25.04.2012

Uchwała Nr 8/658/2012 Kolegium RIO w Poznaniu  z dn. 25.04.2012

Uchwała Nr XVIII/96/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.05.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat  i kosztów związanych z usunięciem  i przechowywaniem pojazdów

Uchwała Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Pleszewie  z dn. 31.05.2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ze środków budżetu Powiatu Pleszewskiego na inwestycję z zakresu  zakupu i montażu  kolektorów słonecznych

Uchwała Nr XIX/104/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28.06.2012 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego  obiektu pływającego

Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 28.06.2012   w sprawie zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego

 

Zbiór aktów prawa miejscowego  stanowionych  przez Radę  Powiatu w Pleszewie od Nr XXII/118/12 2012 roku dostępny  jest   pod adresem

http://prawomiejscowe.pl/institution/19859