Uchwały Rady Powiatu II kadencji 2006

Uchwała budżetowa oraz uchwały wprowadzające zmiany do budżetu dostępne są w dziale Akty prawne Budżet Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr XXXVIII/246/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie: akceptacji Porozumienia dotyczącego zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

Uchwała nr XXXIX/247/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego"
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/247/06
Uchwała Nr XXXIX/247/06

Uchwała nr XXXIX/248/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie
Uchwała Nr XXXIX/248/06
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/248/06
Schemat organizacyjny

Uchwała Nr XXXIX/249/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Pleszewskiego z dn. 29 czerwca 2004 nr XX/144/04 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Plesezwskiego

Uchwała Nr CLXXVI/295/06 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXXIX/250/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie do złożenia wyjaśnień

Uchwała Nr XL/251/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie: przyjęcia do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pleszewie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2005 rok

Uchwała Nr XL/252/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2006 - 2015
Uchwała Nr XL/252/06
Zał. nr 1 do Uchwały Nr XL/252/06 Rady Powiatuw Pleszewie z dn. 20.03.2006

Uchwała Nr XL/253/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2006 roku
Uchwała Nr XL/253/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/253/;06

Uchwała Nr XL/254/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania "Wykonanie wejścia z windą dla osób niepełnosprawnych do budynku C szpitala" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XLI/255/06 Rady Powiatu w Pleszewie zdnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2005 r. Zarządowi Powiatu w Pleszewskiego

Uchwała Nr XLI/256/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2006 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/256/06
Uchwała Nr XLI/256/06

Uchwała Nr XLI/257/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego
Uchwała Nr XLI/257/06
Uchwała Nr XLI/257/06 (s.2)

Uchwała Nr XLI/258/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem kostnicy, położonej w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego

Uchwała Nr XLII/260/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2006 długoterminowego kredytu w wysokości 3.638.501 zł na spłatę wczęśniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XLII/261/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2006 długoterminowego kredytu w wysokosci 4.005.158 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XLII/262/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Gołuchów w sprawie powierzenia przez Powiat Pleszewski Gminie Gołuchów realizacji inwestycji pn. "budowa chodnika przy drodze nr 4348P Krzywosądów - Kuchary na odcinku Karsy - Kucharki"
Uchwała Nr XLII/262/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/262/06

Uchwała Nr XLII/263/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do Stowarzyszenia "Droga S 11"

Uchwała Nr XLII/264/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac przygotowawczych do złożenia wniosku w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego

Uchwała Nr XLII/265/06 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Uchwała Nr XLII/266/06 Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 16 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 38/9 o opw. 0,2420 ha, położonej w Marszewie gmina Pleszew

Uchwałą Nr XLII/267/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia Aneksu Nr 3 Porozumienia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr XLII/267/06
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CLXII/267/06

Uchwała Nr XLII/268/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnai 16 maja 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/87/03 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Przewdoniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie - Starosty Pleszewskiego

Uchwała Nr XLII/269/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/126/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie - Starosty Pleszewskiego

Uchwała Nr XLIII/270/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2006 r.w sprawie: zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Uchwała Nr XLIII/270/06 (s.1)
Uchwała XLIII/270/06 (s.2)

Uchwała Nr XLIII/271/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2006 r.w sprawie: zmiany "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego" na lata 2004 - 2006
Uchwała Nr XLIII/271/06 (s. 1)
Uchwałą Nr XLIII/271/06 (s. 2)

Uchwała Nr XLIII/272/06 RadyPowiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim dotyczącego przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu rolnictwa na dofinansowanie badań opryskiwaczy

Uchwała Nr XLIV/274/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Pleszewie za 2005 r.

Uchwała Nr XLIV/275/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego oraz planu finansowego SPZOZ w Pleszewie za I półrocze

Uchwała Nr XLIV/276/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Pleszewie

Uchwała Nr XLIV/277/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XLIV/277/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/277/06

Uchwała Nr XLIV/278/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/270/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałośći
Uchwała Nr XLIV/278/06

Uchwała Nr XLIV/279/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania projektów i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wlkp. w Poznaniu wniosków w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR współfinansowanych z EFS i budzetu państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów powiatu pelszewskiego

Uchwała Nr XLIV/280/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans eduakcyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
Uchwała Nr XLIV/280/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/280/06

Uchwała Nr XLIV/281/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów powiatu pleszewskiego
Uchwała Nr XLIV/281/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/281/06

Uchwała Nr XLIV/283/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Uchwaął Nr XLIV/283/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/283/06

Uchwałą Nr XLIV/284/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pleszewie
Uchwała Nr XLIV/284/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/284/06

Uchwała Nr XLIV/285/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Fabianowie
Uchwała Nr XLIV/285/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/285/06

Uchwała Nr XLIV/286/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie
Uchwałą Nr XLIV/286/06
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/286/06

Uchwała Nr XLIV/287/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie: nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Pleszewie
Uchwała Nr XLIV/287/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/287/06

Uchwała Nr XLVI/289/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/280/06 Rady Powiatu w Plesezwie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

Uchwała Nr XLVI/290/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/281/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów powiatu pleszewskego

Uchwała Nr XLVI/291/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań związanych z realizacją ustawy o dokumentach paszportowych

Uchwała Nr XLVII/292/06 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 - 2015
Uchwała Nr XLVII/292/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/292/06

Uchwała Nr XLVII/293/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/253/06 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2006 roku
Uchwała Nr XLVII/293/06
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/293/06

Uchwała Nr XLVII/295/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakałdu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XLVII/296/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 października 2006 w sprawie: zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie