Uchwały Rady Powiatu II kadencji 2005 r.

Uchwała budżetowa oraz uchwały wprowadzające zmiany do budżetu dostępne są w dziale Akty prawne/ Budżet Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr XXVI/187/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie: udzielenia poparcia dla inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie zorganizowania w Pleszewie Europejskiego Spotkania Bractw Kurkowych w 2012roku.

Uchwała Nr XXVII/189/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/158/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2004 długoterminowych kredytów bankowych na sfinansowanie przedsięwzięć termorenowacyjnych

Uchwała Nr XXVII/190/05 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2005 roku
Uchwała Nr XXVII/190/05
Załącznik

Uchwała Nr XXVII/191/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: przeprowadzenia procedury wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXVII/192/05 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia do powiatowego zasobu nieruchomość zabudowaną działkę nr 384/12 o pow. 0,0721 ha, położoną w Pleszewie przy ul. Zielonej 22a.

Uchwała Nr XXVII/193/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia do powiatowego zasobu nieruchomość zabudowaną działki nr 2420/1, nr 2420/2 o łącznej pow. 0,0442 ha , położoną w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego 6

Uchwała Nr XXVII/194/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXVII/195/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcjonalnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr XXVII/195/05
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XXVII/196/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie
Uchwała Nr XXVII/196/05

Załącznik "kryteria przyznawania nagród..."
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXVIII/197/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: przyjęcia do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pleszewie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2004 rok.

Uchwała Nr XXVIII/198/05 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Uchwała Nr XXIX/199/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2004 r. Zarządowi Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXIX/200/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim dotyczącego przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu rolnictwa na dofinansowanie badań opryskiwaczy

Uchwała Nr XXX/202/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2005 długoterminowego kredytu w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych

Uchwała Nr XXX/203/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2005 długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych

Uchwała Nr XXX/204/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2005 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.500.000 zł na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych Powiatu.
Uchwała Nr XXX/204/05
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/204/05

Uchwała Nr XXX/205/05 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/05 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacjii zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2005 roku.
Uchwała Nr XXX/205/05
Załącznik do Uchwały Nr XXX/205/05

Uchwała Nr XXX/206/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/126/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie - Starosty Pleszewskiego.

Uchwała Nr XXX/207/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała Nr XXX/207/05
Aneks nr 2 do Uchwały Nr XXX/207/05

Uchwała Nr XXX/208/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr XXX/209/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie: delegowia Radnych Powiatu Pleszewskiego w skłąd zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXX/210/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXX/211/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części drogi powiatowej nr 13155 Wieczyn - Grodzisko o długości 800 m pomiędzy Zarządem Powiatu w Pleszewie a Gminą Czermin i powierzenie Gminie Czermin funkcji zarządu drogi.

Uchwała Nr XXXI/213/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia roboczego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie za 2004r.
Uchwała Nr XXXI/213/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/213/05

Uchwała Nr XXXI/214/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XXXI/215/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: wyrażenia woli nabycia na własność Powiatu Pleszewskiego części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 626/12 o pow. 0,0606 ha, położonej w Pleszewie przy ul. Poznańskiej nr 30.

Uchwała Nr XXXI/216/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej w Pleszewie, ul. Zielona 3.
Uchwała Nr XXXI/216/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/216/05

Uchwała Nr XXXI/217/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z Pleszewie, ul. Osiedlowa 1
Uchwała Nr XXXI/217/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/217/05

Uchwała Nr XXXI/218/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej w Marszewie
Uchwała Nr XXXI/218/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/218/05

Uchwała Nr XXXI/219/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: założenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Pleszewie, ul. poznańska 36
Uchwała Nr XXXI/219/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/05

Uchwała Nr XXXI/220/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie o uzyskanie dotacji ze środków budżetu państwa na wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu i jakości świadczeń zdrowotnych oraz zmian struktury organizacjnej zakładu

Uchwała Nr XXXI/221/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Uchwała Nr XXXI/221/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/221/05

Uchwała Nr XXXI/222/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
Uchwała Nr XXXI/222/05
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/222/05

Uchwała Nr XXXII/224/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała Nr XXXII/224/05

Uchwała Nr XXXII/225/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/05 rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 24 lutegoo 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2005 roku
Uchwała Nr XXXII/225/05
Załącznik

Uchwała Nr XXXII/226/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: nabycia do powiatowego zasobu nieruchomość zabudowaną - działkę nr 384/12 o pow. 0,0721 ha, położoną w Pleszewie przy ul. Zielonej 22a

Uchwała Nr XXXII/227/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: realizacji inwestycji pn.: "Termoizolacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr XXXII/228/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: zaciąnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu w wysokości 600.000zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie"

Uchwała Nr XXXIII/230/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/231/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2005 r.w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Pleszewskiego

Uchwała Nr XXXIII/232/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: ustalenia dla Starosty Pleszewskiego limitu kilometrów na użwanie prywatnego pojazdu dla celów służbowych oraz limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego

Uchwała Nr XXXIII/233/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/221/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

Uchwała Nr XXXV/234/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/148/04 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

Uchwała Nr XXXV/235/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/190/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim

Uchwała Nr XXXV/236/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie: wyboru wykonawcy usług badania i oceny sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie za lata 2005, 2006 i 2007

Uchwała Nr XXXV/237/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2006"

Uchwała Nr XXXV/237/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2006"

Uchwała Nr XXXV/238/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie: sprostowania błędu w Uchwale Nr XV/104/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości o powierzchni ca' 0.210 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/9, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr XXXV/239/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 w sprawie: akceptacji porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XXXV/240/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie:zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVI/242/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie

Uchwała nr CXXXII/209/05 z 27 wrzesnia 2005 W sprawie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych w okresie zimy 2005/2006 dla których Zarząd Powiatu jest zarządcą