Uchwały Rady Powiatu 2010

Uchwała Nr XXXVII/198/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 stycznia 2010 r.  w sprawie: wyrażenia zgody  na zawarcie  porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim  dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej

Uchwała Nr XXXVIII/199/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie realizacji  inwestycji  pod nazwą: "Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu (Rozbudowa  i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Pleszewie")

Uchwała Nr XXXVIII/200/10 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 16 lutego 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie w drodze darowizny  od Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dobrzycy, oznaczonej  jako działka nr 995/3 o pow. 122 m2, ark. mapy 2

Uchwała Nr XXXIX/202/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  przypadających  na realizację   określonych zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych  w Powiecie Pleszewskim  w 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/203/10 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 marca 2010 r.  w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestru  zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu  ich rozliczania  i kontroli zleconych zadań

Uchwała Nr XXXIX/204/10 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 18 marca 2010 r.  w sprawie wyboru radnych  do komisji  opiniującej  oferty podmiotów złożone w ramach otwartego  konkursu  ofert na realizację  zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2010

Uchwała Nr XL/205/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 r. dla Zarządu Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr XL/207/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/80/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Pleszewskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

Uchwała Nr XL/208/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu ( Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie)".

Uchwała Nr XLI/209/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pleszewie.

Uchwała Nr XLI/211/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2010 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.022.732 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr XLI/212/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2010 długoterminowych kredytów bankowych w łącznej wysokości 10.294.498 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok.

Uchwała Nr XLI/213/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gizałki w 2010 roku.

Uchwała Nr XLI/214/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyca zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu, przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie, przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy, przebudowa chodnika przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy.

Uchwała Nr XLI/215/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gizałki prawa własności  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, położonej w Gizałkach, oznaczonej jako działka nr 21/2 o pow. 1,3157 ha, ark. mapy 1.

Uchwała Nr XLI/216/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki- Wierzchy".

Uchwała Nr XLII/218/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą:" Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew".

Uchwała Nr XLII/219/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej w Marszewie.

Uchwała Nr XLII/220/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania imienia Technikum w Marszewie.

Uchwała Nr XLII/221/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy: "Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie" na " Zespół Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie".

Uchwała Nr XLII/222/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXV/141/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Uchwała Nr XLII/223/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań.

Uchwała Nr XLII/224/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania stałych i doraźnych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań.

Uchwała Nr XLII/225/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę używania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych na terenie powiatu pleszewskiego.

Uchwałą Nr XLII/226/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/207/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminom Powiatu Pleszewskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.

Uchwała Nr XLIII/228/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XLIII/229/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XLIII/230/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XLIV/231/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XLIV/232/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi 

Uchwała Nr XLIV/233/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pleszewie poprzez jego likwidację i utworzenie całodobowej placwki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: "Dom Dziecka w Pleszewie" i całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego pod nazwą "Pogotowie Opiekuncze w Pleszewie" 

Uchwała Nr XLIV/234/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku Miastu i Gminie Pleszew

Uchwała Nr XLIV/235/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku Gminie Gołuchów 

Uchwała Nr XLIV/236/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: " Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca-gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin-Pleszew" 

Uchwała Nr XLIV/237/10 Rady Powatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Remont drogi powatowej nr 4341P Lubomierz-Kajew-Tursko na odcinku Ludwina-Tursko"

Uchwała Nr XLIV/238/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Prebudowa drogi powiatowej nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś"

Uchwała Nr XLIV/239/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/202/10 zdnia 1 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przypadających na realizację określonych  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2010 roku. 

Uchwała Nr XLV/241/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2010 długoerminowego kredytu bankowego w wysokości 2.064.066 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok.

Uchwała Nr XLV/242/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określena szczegółowego sposobu  konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyh działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XLV/243/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2010r. w srawie udzielenia Parfii Rzymsko-Katolickiej  pw. Świętej Trójcy w Kucharkach dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane