Uchwały Rady Powiatu - III kadencja 2006 r.

Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad I sesji Rady Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr I/3/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Starosty

Uchwała Nr I/5/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Wicestarosty

Uchwała Nr I/6/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu

Uchwała Nr I/7/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania

Uchwała Nr I/8/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: zasad powołania Komisji Rady, ich liczby, rodzaju oraz określenia ich stanu liczbowego

Uchwała Nr I/9/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: powołania stałych i doraźnych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich działania

Uchwała Nr II/10/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/253/06 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim

Uchwała Nr II/11/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jendostek organizacyjnych powiatu

Uchwała Nr II/12/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia o utworzeniu wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr II/13/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Pleszewskiego

Uchwała Nr II/14/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie - Starosty Pleszewskiego

Uchwała Nr II/15/06 Rady Powiatu w Pelszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia dla Starosty Pleszewskiego limitu kilometrów na używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych oraz limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego

Uchwała Nr II/16/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie : wysokości diet radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych

Uchwała Nr II/17/06 Rady Powiatu w Pleszewie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pleszewie w sprawie: wyznaczenia Radnych Rady Powiatu w Pleszewie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pleszewie

Uchwała Nr II/18/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr II/19/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/25/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr II/20/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18.12.2006 r. w sprawie: delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr II/21/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2000 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Uchwała Nr III/23/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

Uchwała Nr III/24/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,a także wysokość i szczegółowe zasady przyzanawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr III/25/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

Uchwała Nr III/26/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie