Uchwały Rady Powiatu - III kadencja 2007 r.

Uchwała Nr IV/27/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr IV/29/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2007"
Załącznik Nr IV/29/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12.02.2007
Uchwała Nr IV/29/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 12.02.2007r.

Uchwałą Nr IV/30/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia sprawy w zakresie administracji rządowej

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia o utworzeniu wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2007

Uchwała Nr IV/34/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: planu pracy Rady Powiatu w Plesezwie na rok 2007

Uchwała Nr IV/35/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Pleszewie i zwolnienia z pełnienia obowiązków Pani Marii Górczyńskiej i Pana Zbigniewa Wochny

Uchwała Nr IV/36/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr IV/37/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr I/7/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania

Uchwała Nr V/38/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie: wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr V/39/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Kuberki

Uchwała Nr V/40/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 marca 2007 w sprawie: ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr V/41/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 w sprawie: wyrażenia woli zbycia nieruchomości - części działki nr 2562/5 o pow. ca' 0,1000 ha, położonej w Pleszewie przy ul. Podgórnej

Uchwała Nr V/42/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie: realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr V/43/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 w sprawie: określenia wynagrodzenia i ustalenia limitu kilometrów dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr V/44/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 09 marca 2007 w sprawie: przyjęcia do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu w Pleszewie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2006 rok

Uchwała Nr VI/45/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium za 2006 r. Zarządowi Powiatu w Pleszewie

Uchwała Nr VI/46/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr VI/47/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr I/9/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych i doraźnych Komisji Rady, określenia ich składu osobowego oraz zakresu ich zadań

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr II/17/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Powiatu w Pleszewie do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pleszewie

Uchwała Nr VI/49/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie: powiadomienia osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Uchwała Nr VII/51/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2007 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 500.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2007 rok

Uchwała Nr VII/52/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2007 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.467.205 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr VII/53/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr VII/54/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2562/7 o pow. 0,1074 ha, położonej w Pleszewie przy ul. Podgórnej

Uchwała Nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie
Uchwała Nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.05.2007r.
Zał. nr 1 do Uchwały Nr VII/55/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.31.05.2007

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/24/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,a także wysokość i szczegółowe zasady przyzanawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/147/04 z dnia 29.06.2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych

Uchwała Nr VII/58/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/148/04 z dnia 29.06.2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Ośrodku Wsparcia
Uchwała Nr VII/58/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r.
Załącznik do Uchwały Nr VII/58/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 31.05.2007 r.

Uchwała Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 12 lutego 20007 r. w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uchwała Nr VII/61/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie: przekazania do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie skargi podmiotu pod nazwą Gerard i Paweł Wawroscy "ABEL" Zakład Pogrzebowy

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz opłat za prowadzenie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi
Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 27.06.2007
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 27.06.2007

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości zabudowanej - działki nr 1288/11 o pow. 0,1281 ha, położonej w Pleszewie przy ul. Gen. Hallera 54

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/40/07 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2007 r.

Uchwała Nr IX/67/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr IX/68/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sparwie: przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IX/69/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/7/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania

Uchwała Nr X/71/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań przeznaczonej na budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Uchwała Nr X/72/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: nabycia do zasobu mienia powiatowego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie (działka nr 48/5) i Nowej Wsi (działka nr 48/13), gmina Pleszew

Uchwała Nr X/73/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości działki niezabudowanej oznaczonej nr 23/2 o pow. 0,9200ha, położonej w Marszewie gmina Pleszew

Uchwała Nr X/74/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr X/75/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr X/76/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gołuchów w sprawie powierzenia przez Powiat Pleszewski Gminie Gołuchów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja drogi powiatowej Karsy - Czechel polegająca na remoncie drogi tłuczniem".

Uchwała Nr 77/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Uchwała Nr 78/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/65/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 27 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości zabudowanej - działki nr 1288/11 o pow. 0,1281 ha, położonej w Pleszewie przy ul. Gen. Hallera

Uchwała Nr XN/79/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwzięcia pt. "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr XII/80/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: powierzenia Gminom Powiatu Pleszewskiego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

Uchwała Nr XII/81/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie : przyjęcia "Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2008"

Uchwała Nr XlI/82/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr 11/16/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 r. o wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr XII/83/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/40/07 z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2007 roku

Uchwała Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/42/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 marca 2007r. w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XII/85/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr Xll/86/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/74/07 z dnia 27 września 2007r. Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Uchwała Nr XII/87/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Uchwała NR XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie poprozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej
Uchwała NR XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku
Załącznik do Uchwały nr XIV/90/07

Uchwała NR XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Uchwała NR XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku
Załącznik do Uchwały nr XIV/91/07

Uchwała NR XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie : zatwierdzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie
Uchwała NR XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku
Załącznik do : Uchwała NR XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała NR XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: likiwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszwie

Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/247/06 z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej uchwalenia " Powiatowego programu zapobiegania przestepczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porzadku publicznego".
Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Załącznik do :Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie : delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie : zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008
Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Załącznik do : Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie : przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008
Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r
Zalącznik do : Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r