Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2015

Uchwała Nr VII/4/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego uruchomionej w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".  

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr VII/4/2015

Uchwała Nr  VIII/5/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego". 

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr VIII/5/2015

Uchwała Nr X/6/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 21/6 i 21/11.

Uchwała Nr X/7/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2015.

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr X/7/2015

Uchwała Nr X/8/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Pleszewie do komsji inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XI/10/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy Placu Wolności im. Jana Pawła II nr 5 w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami staszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyka upadków i akcją edukacyjną".

Uchwała Nr XIV/11/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 03 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XV/13/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/13/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 marca 2015r.

Uchwała Nr XVI/14/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. "Scalenia gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, Powiat Pleszewski".

Uchwała Nr XVI/15/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/15/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 marca 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/15/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 marca 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/15/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 marca 2015r.

Uchwała Nr XVIII/16/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/290/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie zarządzania projektem pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami staszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz instrukcji obiegu dokumentów w ramach ww. projektu. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/16/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/16/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/16/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2015r.

Uchwała Nr XIX/18/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/4/2015 z dn. 13 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego uruchomionej w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/20/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 kwietnia 2015r. (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

Uchwała Nr XIX/19/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opini o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) położonych na terenie miasta Pleszewa.

Uchwała Nr XX/20/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektów oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XX/21/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. "Scalenia gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, Powiat Pleszewski".

Uchwała Nr XXI/22/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2015.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/22/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr XXI/24/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Uchwała Nr XXII/25/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/25/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r.

Uchwała Nr XXII/26/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/26/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r.

Uchwała Nr XXII/27/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/27/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r.

Uchwała Nr XXII/28/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwału Nr CXI/160/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/28/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2015r.

Uchwała Nr XXIV/29/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/29/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 maja 2015r.

Uchwała Nr XXV/30/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie usług pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego".

Uchwała Nr XXVI/31/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr XXVI/32/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Uchwała Nr XXVI/33/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

Uchwała Nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Uchwała  Nr  XXVIII/36/2015 Zarzadu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  16  czerwca  2015  w  sprawie  upowaznienia  kierownika  powiatowej  inspekcji  nadzoru  budowlanego  do  dysponowania  środkami  budżetowymi

Uchwała  Nr  XXVIII/37/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  16  czerwca  2015 r.  w  sprawie  upoważnienia  kierownika  powiatowej  straży  do  dysponowania  środkami  budżetowymi

Uchwała Nr XXVIII/38/2015  Zarządu Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  16  czerwca  2015  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  LXXIV/121/2012  Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z  dnia  27  czerwca  2012  roku  w  sprawie  sporządzenia  skosolidowanego  bilansu  Powiatu  Pleszewskiego

Uchwała  Nr  XXIX/39/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  23  czerwca  2015 r.  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  LX/105/2012  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  20  marca  2012 roku  w  sprawie  utworzenia  powiatowego  magazynu  przeciwpowodziowego

Uchwała  Nr  XXX/41/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r.  w  sprawie  powołania  komisji do  przeprowadzenia  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  na  wykonanie  zadania  pn.  „Dostawa  sprzętu  medycznego  i  rehabilitacyjnego  na  potrzeby  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Pleszewie  w  ramach  projektu  pn.  Poprawa  standardu  opieki  zdrowotnej  nad  osobami  starszymi  i  niesamodzielnymi  w  DPS  Pleszew  wraz  z  profilaktyka  upadków  i  akcją  edukacyjną”.

Uchwała  Nr  XXXI/42/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  7  lipca  2015 r.  w  sprawie  wniesienia  wkładu  pieniężnego  do  Pleszewskiego  Centrum  Medycznego.

Uchwała  Nr  XXXII/43/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  14  lipca  2015 r.  w  sprawie powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXII/44/2015  Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z  dnia  14  lipca  2015 r.   w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXII/45/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  14  lipca  2015 r.  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXII/46/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  14  lipca  2015 r.  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXII/47/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  14  lipca  2015 r.  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXII/48/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia 14  lipca  2015 r.  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.

Uchwała  Nr  XXXIII/50/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  22  lipca  2015 r.  w   sprawie  zatwierdzenia  projektu  oraz  udzielenia  pełnomocnictw  do  realizacji  projektu  "Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  pleszewskim  (I)",  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

Uchwała  Nr  XXXIII/51/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  22  lipca  2015 r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  drogi  powiatowej  oznaczonej  nr  4633P  (skrzyżowanie  z  drogą  wojewódzką  nr  449  -  Czempisz).

Uchwała  Nr  XXXIII/52/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  22  lipca  2015 r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  drogi  powiatowej  oznaczonej  nr  6217P  (od  granic  miasta  Kalisza  do  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  4626P).

Uchwała  Nr  XXXIV/53/2015  Zarządu   Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  24  lipca  2015 r.  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  w  Pleszewie.

Uchwała  Nr  XXXIV/54/2015  Zarządu   Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  24  lipca  2015 r.  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Pleszewie.

Uchwała  Nr  XXXIV/55/2015  Zarządu   Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  24  lipca  2015 r.  w  sprawie  powierzenia  pełnienia  obowiązków  dyrektora  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Pleszewie  Panu  Arturowi  Kukule.

Uchwała  Nr  XXXIV/56/2015  Zarządu   Powiatu  w  Pleszewie  z  dnia  11 sierpnia  2015 r.  w  sprawie  zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.

Uchwała Nr XXXVI/58/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii „dróg powiatowych” drogi gminnej nr 674548 P położonej na terenie gminy Ceków Kolonia w Powiecie Kaliskim od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4638 P w miejscowości Gostynie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 w miejscowości Ceków.

Uchwała Nr XXXVI/59/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenie  opinii  o  pozbawieniu  kategorii „drogi  powiatowej” -  odcinka  drogi  powiatowej  nr  4613 P  na  odcinku  Trzebienie - Ciepielew (granica  Powiatu  Kaliskiego) o długości 3471 m.

Uchwała Nr XXXVI/60/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  nr  4590 P na  odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  4587 P  w  miejscowości  Werginki do  granicy  Gminy  Stawiszyn  o  długości  1250  m.

Uchwała Nr XXXVI/61/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  o  pozbawieniu drogi  powiatowej  nr  4617 P  na  odcinku  Cieszyków - Szczytniki,  o  długości  3862 m,  kategorii  „drogi  powiatowej”.

Uchwała Nr XXXVI/62/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  drogi powiatowej nr  4597P  Brudzew - Długa Wieś Trzecia,  o  długości  7557 m.

Uchwała Nr XXXVI/63/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  odcinka  drogi  powiatowej  nr  4616 P  w  miejscowości  Lipka  o  długości 310 m.

Uchwała Nr XXXVI/64/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  drogi  powiatowej  nr  4623 P  Popów  -  Kuczewola  o  długości  7084 m.

Uchwała Nr XXXVI/65/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  odcinka  drogi  powiatowej  nr  4587 P  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  droga  krajową  nr  25  do  skrzyżowania  z  droga powiatową  nr  4590 P  o  długości  2373 m.

Uchwała Nr XXXVI/66/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  drogi  powiatowej  nr  4605 P  Lisków - Ciepielew  o  długości  5052 m.

Uchwała Nr XXXVI/67/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  - drogi  powiatowej  nr  3247 P  położonej  w  miejscowości  Zbiersk  o  długości  3797 m.

Uchwała Nr XXXVI/68/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  drogi  powiatowej  nr  4621 P  Krowica Zawodnia - Kościany o długości  7694 m.

Uchwała Nr XXXVI/69/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi  powiatowej”  -  drogi  powiatowej  nr  4328 P  Janków - Brudzew,  o  długości  7136 m.
 
Uchwała Nr XXXVI/70/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w sprawie wyrażenia  opinii  o  pozbawieniu  kategorii  „drogi powiatowej”  -  ul. Pokrzywnickiej  oznaczonej  nr  6217 P  na  odc.  od  skrzyżowania  z  ul.  Starożytną  (droga powiatowa nr 6232 P)  do granic  Miasta  Kalisza.

Uchwała Nr XXXVI/71/2015  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie z dn. 25.08.2015 r. w  sprawie  przyjęcia stanowiska w sprawie udzielenia pomocy rolnikom dotkniętym skutkami suszy.

Uchwała Nr XXXVI/72/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii „drogi  powiatowej” - ul. Bielawska w mieście Słupcy (Powiat Słupecki) o długości 0,401 km (od ul. Dworcowej do ul. Piastów) droga powiatowa nr 3102P oraz ul. Ratajczaka w mieście Słupcy (Powiat Słupecki) o długości 0,350 km (od ul. Traugutta do ul. Powstańców Wlkp.) - droga powiatowa nr 3114P.

Uchwała Nr XXXVII/73/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 03.09.2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uchwała Nr XXXVIII/74/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 8 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii „dróg powiatowych” - na terenie Powiatu Jarocińskiego, drogi mającej swój przebieg w mieście Jarocin.

Uchwała Nr XXXIX/75/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 15.09.2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na potrzeby Dziennego Domu "SENIOR - WIGOR" przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II nr 5 w Pleszewie.

Uchwała Nr XL/76/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  o  pozbawieniu  kategorii „drogi  powiatowej” – drogi  powiatowej  oznaczonej  nr 6232 P  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  droga  powiatową  nr 4633 P  do  granicy  powiatu  o  dł. 2760 m,  położonej  w  Powiecie  Kaliskim  na  terenie  Gminy  Brzeziny.

Uchwała Nr XL/77/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia  konsultacji  z  Radą  działalności  Pożytku  Publicznego  lub  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji.

Uchwała Nr XLII/79/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 6 października 2015r. w sprawie procedury umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego.

Uchwała Nr XLIII/80/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 października 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku - Pałac Józefa Brandta w Broniszewicach.

Uchwała Nr XLIII/81/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 października 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2015.

Uchwała Nr XLIV/82/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20 października 2015r. w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022.

Uchwała Nr XLIV/83/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20 października 2015r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała Nr XLIV/84/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20 października 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej.

Uchwała Nr XLV/85/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 28 października 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o ustalenie strefy płatnego parkowania na niżej wymienionych ulicach powiatowych na terenie miasta Pleszewa: 1. Kaliska, 2. Sienkiewicza, 3. Ogrodowa, 4. Poznańska, 5. Daszyńskiego, 6. Plac Powstańców Wlkp., 7. Tyniec, 8. Kraszewskiego.

Uchwała nr XLVI/86/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów  i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w latach 2016 - 2018”.

Uchwała nr XLVI/87/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2016.

Uchwała nr XLVII/91/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 listopada 2015r. w sprawie powołania  komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela  kontraktowego  ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała nr XLVII/92/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia  wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała nr XLVII/94/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 listopada 2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej.

Uchwała Nr XLVIII/95/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 1 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/95/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 1 grudnia 2015r.

Uchwała Nr L/97/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 15 grudnia 2015r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2016.

Załącznik do Uchwały Nr L/97/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 15 grudnia 2015r.

Uchwała Nr LI/98/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/98/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 grudnia 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/98/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 grudnia 2015r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LI/98/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr LII/99/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 grudnia 2015r. w spraiwe powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Dostawa mebli na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

Uchwała Nr LII/102/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 31 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR" w Pleszewie.