Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2017

 

Uchwała Nr CX/229/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

Uchwała Nr CX/228/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Uchwała Nr CX/227/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4636P kategorii drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4630P w miejscowości Chełmce, gmina Opatówek, powiat kaliski do granicy gmin Opatówek / Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim.

Uchwała Nr CX/226/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4636P kategorii drogi powiatowej na odcinku od granicy gmin Opatówek / Godziesze Wielkie w powiecie kaliskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski.

Uchwała Nr CIX/225/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr CIX/224/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr CVIII/222/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CVIII/221/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CVII/218/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr C/214/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 maja 2017r. w sprawie wydania opinii  dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi na działce nr 1466/3 oraz 52/63 Pleszew - Marszew”

Uchwała Nr C/213/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 maja 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Uchwała Nr C/212/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr C/211/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 maja 2017r. w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej zaliczenia z dniem 1.01.2018 r. do kategorii drogi powiatowej, drogi mającej swój przebieg na terenie miasta Jarocina – odcinek drogi krajowej nr 12 o długości 1,589 km, od skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Poznańską  w przypadku pozbawienia przez Ministra właściwego do spraw transportu w terminie do końca III kwartału 2017 roku z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku, wskazanego odcinka drogi kategorii drogi krajowej

Uchwała Nr C/210/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 maja 2017r. w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej pozbawienia od dnia 1.01.2018 r. kategorii drogi powiatowej, drogi mającej swój przebieg na terenie miasta Jarocina – nr 4258P ulicy Powstańców Wielkopolskich o długości 2,464 km, w przypadku zaliczenia przez Ministra właściwego do spraw transportu w terminie do końca III kwartału 2017 roku z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku, wskazanej drogi do kategorii drogi krajowej

Uchwała Nr C/208/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

Uchwała Nr C/207/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 24 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2017 - 2019

Uchwała Nr XCIX/206/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Uchwała Nr XCIX/205/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie upoważnienia do realizacji programu regionalnego „Razem Skuteczniej”, składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych i zaciągania zobowiązań, wynikających z realizacji przedmiotowego programu

 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XCIV/197/2017 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14.02.2017r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji tych projektów.