Uchwały Zarządu Powiatu - II kadencji 2006 r.

Uchwała nr CXLVIII/236/06 W sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia niżej wymienionych ulic na ulice miasta Krotoszyna kategorii dróg powiatowych:
1. ul.Rynek (powierzchnia 3684 m2, dz. nr 1586/2)
2. ul.Kaliska (powierzchnia 1268 m2, dz. nr 1350)
3. ul.Koszarska (powierzchnia 899 m2, dz nr. 1359)
4. ul.Farna (powierzchnia 1406 m2, dz. nr 1344)
5. ul.Zdunowska (powierzchnia 680 m2, dz. nr 1182)

Uchwała nr CXLVIII/237/06 W sprawie wyrażenia opinii w kewstii zaliczenia ulicy na terenie miasta Krotoszyna do kategorii dróg powiatowych:
1. ul.Słowiańska (odcinek drogi od ul.Staszica do Ceglarskiej)

Uchwała nr CXLIX/238/06 z dnia 24 stycznia 2006 W sprawie ustalenia planu kontroli na 2006 rok

Uchwała nr CXLIX/239/06 z dnia 24 stycznia 2006 W sprawie upoważnienia do dokonania czynności związanych z realizacją zadań inwestycyjnych służących rehabilitacji w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Uchwała nr CL/240/06 z dnia 7 lutego 2006 W sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr CXXX176/01 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 18 wrzesnia 2001 z późniejszymi zmianami w sprawie przeprowadzania kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych, służbach, inspekcjach i strażach

Uchwała nr CL/241/06 z dnia 7 lutego 2006 W sparwie przekazania do eksploatacji Gospodarstwu Pomocniczemu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie, kotłowni gazowo-olejowej położonej przy ul.Poznańskiej 38

Uchwała nr CL/242/06 z dnia 7 lutego 2006 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na "Dostawę centrum obróbkowego pionowego CNC wraz z oprogramowaniem do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie".

Uchwała nr CL/243/06 z dnia 7 lutego 2006 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w obrębie budynku B Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul.Poznańskiej 79

Uchwała nr CL/244/06 z dnia 7 lutego 2006 W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Pleszewie i anulowania Uchwały nr XVIII/14/99 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 20 kiwetnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Uchwała nr CLI/245/06 z dnia 14 lutego 2006 W sprawie wyrażenia opinii w kestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic mających swoje przebiegi na terenie miasta Jarocina.

Uchwała nr CLI/246/06 z dnia 14 lutego 2006 W sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/109/04 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 lipca 2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego

Uchwała nr CLI/247/06 z dnia 14 lutego 2006 W sprawie wyrażania zgody na przekazanie sprzętu komputerowego

Uchwała nr CLII/248/06 z dnia 22 lutego 2006 W sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała nr CLV/249/06 z dnia 7 marca 2006 W sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała nr CLVII/250/06 z dnia 28 marca 2006 W sprawie uznania za niezasadną skarge Tomasza i Mieczysława Pluta na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 21/10, położonej w Marszewie gmina Pleszew

Uchwała nr CLVII/252/06 z dnia 28 marca 2006 w sprawie: zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2006"
Uchwała Nr CLVII/252/06
Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLVII/252/06
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.1)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.2)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.3)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.4)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.5)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.6)
Załącznik nr 2 do planu audytu wewnętrznego na rok 2006 (s.7)

Uchwałą Nr CLVII/253/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2006
Uchwała Nr CLVII/253/06 (s. 1)
Uchwała Nr CLVII/253/'06 (s. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CLVII/253/06

Uchwała Nr CLVII/254/06 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2006 r.
Uchwała Nr CLVII/254/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn.28 marca 2006 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CLVII/254/06
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr CLVII/254/06
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr CLVII/254/06
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr CLVII/254/06

Uchwała nr CLIX/240/06 z dnia 11 kwietnia 2006 w sprawie: przekazania do administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie nieruchomość zabudowaną

Uchwała Nr CLIX/256/06 z dnia 11 kwietnia 2006 w sprawie: wszczęcia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów zespołów szkół

Uchwała Nr CLX/257/06 w sprawie: zatwierdzenia projektu "Od - nowa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Porgramu Operacyjnego Rozwoju Zasobó Ludzkich, Działanie 1.3 schemat a).

Uchwała Nr CLX/258/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Pierwiosnek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2. schemat: a)

Uchwała Nr CLXI/259/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej ofety na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Uchwała nr CLXI/260/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowiska dyrektorów zespołów szkół
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CLXI/260/06
Uchwała Nr CLXI/260/06

Uchwała Nr CLXII/261/06 z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej

Uchwała Nr CLXII/262/06 z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej

Uchwałą Nr CLXIII/263/06 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2006

Uchwała Nr CLXIII/264/06 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy spolecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań relizowanych przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy.

Uchwałą Nr CLXIII/265/06 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie sprzętu komputerowego

Uchwała Nr CLXIV/266/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego

Uchwaął Nr CLXVI/267/06 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwałą Nr CLXVI/268/06 z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSRCKU w Marszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr CLXVII/269/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr CLXVI/268/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłoneinia kandydata na stanowisko dyrektora ZSRCKU w Marszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr CLXVII/270/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przygotowanie inwestycji polegającej na opracowaniu uzupełniającej dokumentacji architektoniczno - budowlanej wraz ze studium wykonalności i wnioskiem o dotację dla zadania pn. :"Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - granica z powiatem krotoszyńskim".

Uchwała Nr CLXVII/271/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących ulic: Nowa, Strażacka i 22 lipca w mieście Golina na terenie powiatu konińskiego

Uchwała Nr CLXVIII/272/06 z dnia 06 czerwca 2006 r. w sprawie: udzielenia poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziału Wrocław Filia w Kaliszu

Uchwała Nr CLXVIII/273/06 z dnia 06.06.2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Piłsudskiego (dawniej Stanczukowskiego) na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Godebskiego położonej na terenie miasta Kalisza

Uchwała Nr CLXIX/274/06 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy

Uchwała Nr CLXXI/275/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora ZSRCKU w Marszewie

Uchwała Nr CLXXI/276/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora ZSU-G w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXI/277/06 z dnia 27 czewrca 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego i podzespołów dla Starostwa Pwoiatowego w Plesezwie"

Uchwała Nr CLXXIII/279/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXIV/280/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę części istniejącego budynku administracyjno - usługowego celem lokalizacji bazy dydaktycznej ZSU-G w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 30 - roboty wykończeniowe"

Uchwała Nr CLXXV/281/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20.07.2006 w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z ulicami: Chłapowskiego i Długą".

Uchwała Nr CLXXV/282/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20.07.2006 w sprawie: upoważnienia do podpisania umowy na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.638.501 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciagniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr CLXXV/283/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 .07.2006 w sprawie: upoważnienia do podpisania umowy na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.005.158 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu pleszewskiego na 2006 rok

Uchwała Nr CLXXVI/284/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/285/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02 sierpnia 2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/286/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/287/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/288/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postęowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianwoanego.

Uchwała Nr CLXXVI/289/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/290/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Uchwałą Nr CLXXVI/291/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 02.08.2006 w sprawie : powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/292/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/293/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/294/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 02.08.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/295/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 02.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/296/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/297/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/298/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 02.08.2006 r. w sprawie: powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/299/06 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/300/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 02.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CLXXVI/301/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11.08.2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę ogrodzenia frontowego na działce nr 98/2 w miejscowości Kowalew, przy łuku przy drodze powiatowej Pleszew - Dobrzyca"

Uchwała nr CLXXVII/302/06 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 11.08.2006 roku w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXVIII/303/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22.08.2006 r. w sprawie: wytypowania przedstawicieli organu nadzoru prowadzącego do nadzorowania przekazywania - przejęcia majątku ZSRCKU w Marszewie przez nowego Dyrektora Grażynę Borkowską

Uchwała Nr CLXXX/305/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 08.09.2006 roku w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXX/306/06 Zarząd Powiatu w Pleszewie z dnia 08.09.2006 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXX/307/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 08.09.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Mój business" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektora Porgramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 schemat : a).

Uchwała Nr CLXXX/308/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 08.09.2006 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Mój start" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 schemat: a)

Uchwała Nr CLXXX/309/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18.09.2006 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg wymienionych w załączniku na terenie gminy Gizałki

Uchwała Nr CLXXXII/310/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28.09.2006 roku w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr CLXXXII/311/06 Zarząd powiatu w Pleszewie z dnia 28.09.2006 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

Uchwałą Nr CLXXIV/312/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25.10.2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytaucji dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno - opiekuńczy