Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji 2004 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LIV/80/04 z dnia 27 stycznia 2004 r.w sprawie : wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie powiatu pleszewskiego w Gminie Dobrzyca.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LV/81/04 z dnia 03 lutego 2004 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2004 rok.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LX/82/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie : powołania Zespołu do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LX/83/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXII/85/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg - ulic na terenie Powiatu Pleszewskiego w gminie Gołuchów

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXII/86/ 04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przekazania do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie skargi Pana Mieczysława Łapy.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXIII/87/04 z dnia 24 marca 2004 r. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXIII/88/ 04 z dnia 24 marca 2004r. w sprawie: przekazania w administrowanie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie, nieruchomości zabudowanej nr 22/1 położonej w Gizałkach.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXV/90/ 04 z dnia 06 kwietnia 2004r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXVII/91/ 04 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz wartości przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Strzyżew" realizowanego przez Gminę Dobrzyca z dofinansowaniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXVII/92/ 04 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz wartości przedsięwzięcia pn. "Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na odcinku rowów" realizowanego przez Gminną Spółkę Wodną w Czerminie z dofinansowaniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXVII/93/ 04 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/14/99 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20.04.1999r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (tekst jednolity regulaminu zatwierdzony Uchwałą nr CXI/142/01 z dnia 20.03.2001r.)

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXVIII/94/ 04 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg Pleszew - Dobrzyca wraz z ul. Koźmińską leżącą w ciągu tej drogi i drogi Dobrzyca - Krotoszyn ze środków unijnych.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXVIII/95/ 04 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2004.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXX/97/ 04 z dnia 18 maja 2004r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXI/98/ 04 z dnia 27 maja 2004r. w sprawie: opracowania "Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego" na lata 2004 - 2006.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXII/100/ 04 z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego oraz wartości przedsięwzięcia pn.: "Regulacja stosunków wodnych na terenie Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy.Rów szczegółowy A." realizowanego przez Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, ul. Pleszewska 5A, z dofinansowaniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXIV/101/ 04 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2004.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/102/ 04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/103/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/104/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/105/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/106/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXV/107/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXIX/108/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie: powołania stałej Komisji odbiorowej do dokonania odbiorów inwestycji realizowanych w 2004 roku w ramach programu SAPARD .

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXIX/109/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXIX/110/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na kupno-sprzedaż samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXX/111/04 z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na montaż instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXX/112/04 z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży do dysponowania środkami budżetowymi.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXII/114/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXXIX/94/2000 z dnia 25.10.2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach
Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXII/114/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXII/114/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXII/115/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na przebudoęe skrzyżowania oraz przebudowe ulic dojazdowych do Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXII/116/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustawienie służebności drogi koniecznej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działke nr.38/5 , położoną w Marszewie gm.Pleszew stanowiącą własność Powiatu Pleszewskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXIII/117/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie termorenowacji obiektu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Zielonej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXIV/118/04 z dnia 08 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyrażania opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej- drogi nr.16126 Ostrowite- Izdebno w o długości 3,6 km w Powiecie Słupeckim.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXIV/119/04 z dnia 08 wrzesnia 2004 r. w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXIV/120/04 z dnia 08 wrzesnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie termorenowacji obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych przy ul. Osiedlowej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXV/121/04 z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie: rozdysponowania albumu promocyjnego pt:,,Piękno Powiatu Pleszewskiego".

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXV/122/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie adaptacji internatu na potrzeby bazy dydaktyczno- egzaminacyjnej w ZSRCKU w Marszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXVI/123/04 z dnia 20 wrzesnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia w drodze darowizny od Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu składników majątkowych stanowiących wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Komorzu, gmina Żerków.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXVI/124/04 z dnia 20 wrzesnia 2004 r. w sprawie wyrażania opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej- drogi nr.239 Kolonia Dębe - Józefina w o długości 5,106 km w Powiecie Kaliskim.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXV/125/04 z dnia 20 wrzesnia 2004 r. w sprawie: ustawienia kryteriOw i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach nr.23 i nr.24 stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, połozonych w Marszewie gmina Pleszew.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXVIII/126/04 z dnia 30 wrzesnia 2004 r. w sprawie: udzialenia poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia w Kaliszu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXXXIX/127/04 z dnia 06 października 2004 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XC/128/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie: udzielenia poręczenia dla Banku Spółdzielczego w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XC/129/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamóweinia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie termorenowacji budynku ,,B" Starostwa Powiatowego w Pleszewie ul.Poznańska 79.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCI/130/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie: wyrażania zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowo-finasowego przesięwzięcia pn. " Konkurs ekologiczny na temat: - Co zrobiłbyś aby oczyścić wodę i powietrze? lub Jak można wykorzystać energię słoneczną?" realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym i Osobom Niepełnosprawnym oraz Wspópracy z Zagranicą w Pleszewie

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCI/131/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie: wyrażania zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowo-finasowego przesięwzięcia pn. " Konkurs plastyczny - Eko-Świat w oczach osób niepełnosprawnych" realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCI/132/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia przedsięwzięcia pn. "Regulacja stosunków wodnych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Rów szczegółowy A." realizowanego przez Muzeum-Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, ul.Pleszewska 5A, z dofinansowaniem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCII/133/04 z dnia 26 października 2004 r. sprawie: upoważnienia do podpisania umowy-pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCII/134/04 z dnia 26 października 2004 r. sprawie: upoważnienia do podpisania umowy-pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCII/135/04 z dnia 26 października 2004 r. sprawie: upoważnienia do podpisania umowy-pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCII/136/04 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr. LXXIX/109/04 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCIII/138/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Marszewie gmina Pleszew oraz ustalenie stawki bazowej czynszu dzierżawnego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCIII/139/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie wymiany stolarki okiennej w internacie szkolnym przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCVI/142/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia powiatu pleszewskiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCVI/143/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Kalisz w przedmiocie umieszczenia dzieci z Powiatu Pleszewskiego w Domu Dziecka w Kaliszu i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCVIII/144/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny pomocy dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CI/145/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Słupskim w przedmiocie umieszczenia dzieci z Powiatu Pleszewskiego w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" w Kosewie i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr C/146/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany stawki dzierżawnej przy wynajmie lokali przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CI/147/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CI/148/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.