Uchwały Zarządu Powiatu - II kadencji 2005 r.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CII/151/05 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Jarocińskim w przedmiocie umieszczenia dzieci Domu Dziecka w Górze i ponoszenia wydatków na ich utrzymanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CII/152/05 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Poznań w przedmiocie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w Poznaniu i ponoszenie wydatków na ich utrzymanie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CIII/153/05 z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie: powołania komisji do spraw oceny stanu technicznego nieruchomości zabudowanych w Marszewie w administrowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CV/154/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie: zezwolenia na lotnicze użytkowania terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

Uchwała Nr CVI/155/05 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie
Uchwała Nr CVI/155/05 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 8 lutego 2005 roku
Regulamin Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr CVI/156/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie: oddania w użyczenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie wyposażenia Ogniska Integracyjnego
Uchwała Nr CVI/156/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 lutego 2005 r.
Załącznik do uchwały Nr CVI/156/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 lutego 2005 r.

Uchwała Nr CVIII/157/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli na 2005 rok.
Uchwała Nr CVIII/157/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CVIII/157/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r.

Uchwała Nr CVIII/158/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie
Uchwała Nr CVIII/158/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CVIII/158/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 lutego 2005 r.

Uchwała Nr CIX/159/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie: powołania zespołu negocjacyjnego do spraw kupna - sprzedaży nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Zielonej nr 22a.

Uchwała Nr CX/160/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii nadania kategorii dróg powiatowych następującym ulicom na terenie miasta Kalisza:
# ul. Majakowska (od Al. Wojska Polskiego do ul. Stańczukowskiego)
# Al. Wojska Polskiego (od ul. Stawiszyńskiej do ul. Podmiejskiej)
Uchwała Nr CX/160/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 marca 2005 r.
Załącznik - mapa

Uchwała Nr CXIII/161/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok

Uchwała Nr CXIV/162/05 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu "Nowicjusz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Uchwała Nr CXIV/163/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu "Powrót" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Uchwała Nr CXV/164/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr CXIV/162/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Nowicjusz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Uchwała Nr CXV/165/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr CXIV/163/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Powrót" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Uchwała Nr CXV/166/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie: powołnia zespołu roboczego ds. restrukturyzacji służby zdrowia

Uchwała Nr CXVII/167/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Karminiec - Sośniczka na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Dobrzyca

Uchwała Nr CXVII/168/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie powiatu pleszewskiego w gminie Dobrzyca

Uchwała Nr CXVIII/169/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 maja 2005 roku. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej przysługującej Powiatowemu Funduszowi Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 222,30 zł.

Uchwała Nr CXIX/170/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2005 roku. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2005.

Uchwała Nr CXX/171/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2005 roku. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.

Uchwała Nr CXX/172/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2005 roku. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.

Uchwała Nr CXX/173/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2005 roku. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr CXX/174/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2005 roku. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.

Uchwała Nr CXX/175/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2005 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Marszewie oraz ustalenia stawki bazowej czynszu dzierżawnego.

Uchwała Nr CXXI/176/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2005 roku. w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury w 2005 r.
Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr CXXI/176/05
Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr CXXI/176/05
Uchwała Nr CXXI/176/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2005 roku.

Uchwała Nr CXXIII/177/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok
Uchwała Nr CXXIII/177/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXIII/177/05

Uchwała Nr CXXIII/178/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela etatowanego

Uchwała Nr CXXIII/179/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/180/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/181/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/182/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/183/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/184/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/185/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/186/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/187/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/188/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/189/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXIII/190/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXXIII/191/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/192/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXXIII/193a/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania projektów i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosków w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr CXXIV/194/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Uchwała Nr XXXV/235/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 01 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr CXXIV/195/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

Uchwała Nr CXXIV/196/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie

Uchwała Nr CXXIV/197/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2005 r.
Uchwała Nr CXXIV/197/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2005 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXIV/197/05

Uchwała Nr CXXV/198/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
Uchwała Nr CXXV/198/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2005 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXV/198/05 - Regulamin
Załącznik Nr 1 do regulaminu

Uchwała Nr CXXV/199/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Prosny poprzez uruchomienie szlaku kajakowego", realizowanego przez Gminę Chocz

Uchwała Nr CXXVI/200/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest pzyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opikuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2005.
Uchwała Nr CXXVI/200/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 sierpnia 2005 roku
Załącznik do Uchwały CXXVI/200/05 - Plan dofinansowania

Uchwała Nr CXXVII/201/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały nr CVI/155/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8.02.2005r. o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Uchwała Nr CXXVII/202/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji pn.: " Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie"

Uchwała Nr CXXVII/203/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie inwestycji pn.: " Wykonanie przyłacza c.o. i c.w. do budynku Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych przy ul. Poznańskiej 36 w Pleszewie"

Uchwała Nr CXXVIII/204/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Uchwała Nr CXXIX205/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2005 roku Przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała nr CXXXI/206/05 z 19 wrzesnia 2005 W sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków dróg powiatowych oraz przemianowania odcinków dróg gminnych na drogi powiatowe

Uchwała nr CXXXI/207/05 z 19 wrzesnia 2005 W sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinka drogi powiatowej nr 4637 P Słuszków - Stropieszyn

Uchwała nr CXXXII/208/05 z 27 wrzesnia 2005 W sprawie upoważnienia do podpisania umowy - pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała nr CXXXIII/210/05 z 11 października 2005 W sprawie zatwierdzenia projektu "Młody Przedsiębiorca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Uchwała nr CXXXVI212/05 z 25 października 2005 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok
Uchwała nr CXXXVI212/05 z 25 października 2005 -1
Uchwała nr CXXXVI212/05 z 25 października 2005 -2

Uchwała nr CXXXVI/211/05 z 25 października 2005 W sprawie przekazania do administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie nieruchomości

Uchwała nr CXXXVII/212a/05 z 2 listopada 2005 W sparwie upoważnienia do dokonania czynności związanych z inwestycją dotyczącą obiektów służących rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie

Uchwała nr CXXXVIII/213/05 z 8 listopada 2005 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok
Uchwała nr CXXXVIII/213/05 z 8 listopada 2005 - 1
Uchwała nr CXXXVIII/213/05 z 8 listopada 2005 -2

Uchwała nr CXXXVIII/214/05 z 8 listopada 2005 W sprawie zmiany uchwały NR CXI/144/01 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20-03-2001 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Uchwała nr CXXXVIII/215/05 z 8 listopada 2005 W sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia niżej wymienionych ulic na terenie miasta Kalisza kategorii dróg powiatowych:
1.ul.Stanczukowskiego (od ul.Poznańskiej do ul.Podmiejskiej)
2.ul.Podmiejskiej (od Stanczukowskiego do Al.Wojska Polskiego)
3.ul.Stanczukowskiego 9 (od Poznańskiej do Majkowskiej)

Uchwała nr CXXXVIII/216/05 z 8 listopada 2005 W sprawie wyrażenia oopinii w kwestii pozbawienia niżej wymienionych ulic na terenie Jarocina kategorii dróg powiatowych (ulice: Barwińskiego, Brandowskiego, Długa, Glinki, Hallera, Jarmarczna, Karwowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Parkowa, Rynek, Sportowa, Targowa, Waryńskiego, Wodna, Zapłocie)

Uchwała nr CXXXVIII/217/05 z 8 listopada 2005 W sparawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego na wybór najkorzystniejszej oferty na wykoanie inwestycji pn.:"przebudowa części istniejącego budynku administracyjno-usługowego celem lokalizacji bazy dydaktycznej Zespołu szkół Usługowo-Gospodarczych w pleszewie przy ul.Poznańskiej 30"

Uchwała nr CXXXIX/218/05 z 8 listopada 2005 W sprawie ustalenia projektu budżetu na 2006 rok

Uchwała nr CXXXIX/219/05 z 15 listopada 2005

Uchwała nr CXXXIX/220/05 z 15 listopada 2005 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wubór najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia powiatu pleszewskiego

Uchwała nr CXL/221/05 z 22 listopada 2005 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok
Uchwała nr CXL/221/05 z 22 listopada 2005 - 1
Uchwała nr CXL/221/05 z 22 listopada 2005 - 2

Uchwała nr CXL/222/05 z 22 listopada 2005 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Rekonstrukcja pasów śródpolnych w m. Fabianów, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski

Uchwała nr CXL/223/05 z 22 listopada 2005 W sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała nr CXLII/224/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr CXLII/225/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr CXLII/226/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr CXLII/227/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała nr CXLII/228/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie jako Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie

Uchwała nr CXLII/229/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwała nr CXLIII/230/05 z 9 grudnia 2005 W sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia niżej wymienionej ulicy na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego do kategorii dróg powiatowych
1. ul.Gorzycka (od ul.Odolanowskiej do ul.Długiej)

Uchwała nr CXLIII/231/05 z 20 grudnia 2005 W sprawie wyrażenia opinii w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg województwa na terenie woj. wielkopolskiego

Uchwała nr CXLIII/232/05 z 20 grudnia 2005 W sparwie umorzenia należności pieniężnej

Uchwała nr CXLIV/232/05 z 27 grudnia 2005 W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/14/99 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20-04-1999 r. z późniejszymi zmianami o przyjęciu regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie

Uchwała nr CXLIV/234/05 z 30 grudnia 2005 W sprawie umorzenia należności pieniężnej

Uchwała nr CXLVI/235/05 z 30 grudnia 2005 W sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2005 rok
Uchwała nr CXLVI/235/05 z 30 grudnia 2005
Uchwała nr CXLVI/235/05 z 30 grudnia 2005

Uchwała Nr CXXIX/205/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2005 roku

Uchwała Nr CXXIX/205/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2005 roku