Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2008

Uchwała Nr XLIII/68/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2008

Uchwała Nr LII/69/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: przyznania dotacji i akceptacji realizacji przedsiewzięć własnych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr LII/70/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: powołania komisji do prowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2008

Uchwała Nr LV/72/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca  2008 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2015

Uchwała Nr LV/73/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015

Uchwała Nr LV/74/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz określania wzoru wniosku o przyznanie takiej nagrody

Uchwała Nr LVIII/75/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie umowy użyczenia z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie sp z o.o.

Uchwała Nr LIX/76/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyłonienia dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr LIX/77/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr LX/79/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przekazania składników majątkowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr LX/79a/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: rozwiązania umowy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 

Uchwała Nr LXI/80/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008 r. w srawie: zatwierdzenia projektu "Pośrednik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Uchwała Nr LXI/81/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Lepsza Praca" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr LXI/82/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr LXI/83/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008 r. w srawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizazcję zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2008 r.

 Uchwała Nr LXI/84/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat , specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2008

Uchwała Nr LXII/85/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyboru banku wykonującego obsługę budżetową Powiatu Pleszewskiego 

Uchwała Nr LXII/86/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 maja 2008 r. w srawie: przekazania do administrowania Gospodarstwu Pomocniczemu przy Starostwi Powiatowym w Pleszewie działek nr 48/5 (obręb miasto Pleszew) i 48/13 (obręb Nowa Wieś) o łącznej pow. 1,7147 ha

 Uchwała Nr LXII/87/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie:ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr LXIV/88/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXI/80/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie  z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Pośrednik" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr LXIV/89/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  3 czerwca 2008 r. w srawie: udzielenia poręczenia dla Banku Gospodarstwa Oddział Wrocław Filia w Kaliszu

 Uchwała Nr LXIV/90/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia pożyczki dla " Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o w wysokości 800 000 zł

Uchwała Nr LXIV/91/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: wniesienia składników mienia ruchomego stanowiacego zapasy leków i sprzętu jednorazowego do Pleszewskiego centrum Medycznego w Pleszewie Spółka z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów

Uchwała Nr LXIV/92/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  3 czerwca 2008 r. w srawie: zmiany uchwały Nr LIX/77/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2008 r. sprawie powołania likiwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

 Uchwała Nr LXIV/93/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie : powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr LXVI/94/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systamowego pn. "Razem Łatwiej - program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Pleszewskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

Uchwała Nr LXVI/95/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  17 czerwca 2008 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie do podejmowania w imieniu Zarządu Powiatu Pleszewskiego czynności w zakresie realizacji projektu systamowego pn. "Razem Łatwiej - program aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Pleszewskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 Uchwała Nr LXVI/96/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie

Uchwała Nr LXVII/97/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy

Uchwała Nr LXVIII/99/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały NR LXIV/89/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia  poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Wrocław Filia w  Kaliszu

Uchwała Nr LXX/101/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr LXXIII/103/08 Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie z dnia 04 sierpnia 2008 r.   w sprawie wyrażenia zgody  na podpisanie porozumień   przez SPZOZ  w likwidacji przedłożonych  przez NFZ Oddział w Poznaniu   w przedmiocie aneksowania umów w zakresie tzw. nadwykonań  za okres 01.01.2008 r. do dnia 30.04.2008 r.

Uchwała Nr LXXIII/104/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie Pani Izabeli Wawroskiej

Uchwała Nr LXXIII/105/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora I  Liceum Ogólnokształcącego  im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr LXXIII/106/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2008 r.  w sprawie  powołania komisji  egzaminacyjnej  do  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego dla nauczycieli   kontraktowych ubiegających się   o awans  na stopień   nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr  LXXIII/107/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie  powołania komisji  egazaminacyjnej  do  przeprowadzenia   postępowania  egzaminacyjnego  dla nauczycieli  kontraktowych  ubiegających się   o awans na stopień  nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr  LXXIII/108/08 Zarządu   Powiatu w  Pleszewie  z dnia  19 sierpnia 2008 r.  w sprawie  powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego dla nauczcyieli   kontraktowych  ubiegających się  o awans  na stopień  nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr  LXXIII/109/08 Zarząd Powiatu  w Pleszewie  z dnia 19  sierpnia  2008 r. w sprawie  ogłoszenia konkursu  na kandydata na stanowisko  dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  im  St. Staszica w  Pleszewie

Uchwała Nr  LXXIV/110/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 27 sierpnia 2008 r.  w sparwie nieodpłatnego  przekazania Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w Poznaniu pięciu  zestawów sprzetu  komputerowego, z przeznaczeniem  dla Sekcji  Kryminalnej  Komedny  Powiatowej  Policji w  Pleszewie

Uchwała Nr LXXIV/110/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 27  sierpnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w Poznaniu  pięciu  zestawów sprzętu  komputerowego z przeznaczeniem  dla Sekcji  Kryminalnej  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Pleszewie

Uchwała Nr  LXXIV/113/.08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie z  dnia 27  sierpnia 2008 r. w sprawie  przyznania dotacji  i akceptacji  realizacji   przedsiewzięć  własnych   ze środków Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr  LXXV/114/08 Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie z  dnia  29 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia  projektu "Wspieranie rozwoju dziecka  poprzez nowoczesne  metody  pracy z uczniem   o szczególnych   potrzebach  edukacyjnych"

Uchwała Nr LXXV/115/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 29  sierpnia 2008 r. w sprawie  udzielenia pożyczki  dla "Pleszewskiego Centrum Medycznego   w  Pleszewie" Sp. z.o.o. w wysokości  400 000 zł.

Uchwała Nr LXXVI/116/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 9 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum  Ogólnokształcącego im. St. Staszica  w Pleszewie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Uchwała Nr LXXVII/117/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z dnia  19 września 2008 r.  w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu  Pomocy  Społecznej    w  Pleszewie
Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XXVII/117/08
Schemat organizacyjny

Uchwała Nr LXXVIII/118/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie  z dnia 29 września 2008 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr LXXIX/119/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie  z dnia 07  października  2008 r.  w sprawie  zatwierdzenia programu naprawczego Rodzinnego Domu  Dziecka  w Białobłotach

Uchwała Nr LXXIX/120/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie  z dnia  7 października 2008 r.  w sprawie  upoważnienia Członków Zarządu  Powiatu Pleszewskiego  do podpisywania  (parafowania)  wszelkich dokumentów  dotyczących  realizacji  projektu  systemowego pn. "Razem Łatwiej -  program  aktywizacji społecznej  i zawodowej  w Powiecie  Pleszewskim" złożonego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  - 2013 Priorytetu VII. Promocja  integracji społecznej  Poddziałanie 7.1.2. Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji przez  powiatowe centra pomocy  rodzinie

Uchwała Nr LXXX/121/08 Zarządu  Powiatu  w Pleszewie  z dnia 20 października 2008 r.  w sprawie  wniesienia środków pieniężnych  w wysokości  390 000,00 zł.  uzyskanych  z procesu likwidacji SPZOZ  w Pleszewie do Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Spółka  z o.o. na podwyższenie kapitału  zakładowego PCM sp z o.o.

Uchwała Nr LXXX/122/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 20 października 2008 r.  w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu  na realizację zadania z zakresu   pomocy spolecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach  dla dzieci  i  młodzieży   niepełnosprawnej   intelektualnie

Uchwała Nr LXXXI/123/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z dnia 28 października  2008 r. w sprawie   przyznania nagrody   rocznej dla Dyrektora  SPZOZ w  Pleszewie

Uchwała Nr LXXXI/124/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie  z dnia 28 października 2008 r  w sprawie  przekazania uprawnień  do zaciągania zobowiązań  w 2008 r.

Uchwała Nr LXXXII/125/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie  z dnia 31 października 2008 r.  w sprawie  wniesienia  aportu rzeczowego oraz wkładu  pieniężnego do "Pleszewskiego Centrum  Medycznego"  w Pleszewie Sp. z.o.o.

Uchwała Nr LXXXV/128/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie z dnia  18 listopada 2008 r.  w sprawie  powołania komisji  do przeprowadzenia  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  na "Rozbudowę budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb  osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcacym im. St. Staszica  w Pleszewie"

Uchwała Nr LXXXVII/130/08 Zarządu  Powiatu w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego oraz wkładu  pieniężnego  do "Pleszewskiego Centrum Medycznego" w Pleszewie Sp. z.o.o.

Uchwała Nr XCI/132/08 Zarządu  Powiatu w  Pleszewie  z dnia  31 grudnia  2008 r.  w sprawie  ustalenia planu kontroli na 2009 rok.