Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2009

Uchwała Nr XCIV/134/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2009 w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu na realizaję zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2009.

Uchwała Nr XCV/135/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 lutego 2009 w sprawie : przyznania dotacji i akceptacji realizacji przedsięwzięć własnych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr XCVII/137/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 marca 2009 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania likwidatora z czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

Uchwała Nr C/138/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20-03-2009 w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego do PCM w pleszewie

Uchwała Nr CI/139/09 Zarzadu Powiatu w Pleszewie z dn. 30-03-2009 w sprawie: zmiany Budżetu Powiatyu Pleszewskiego na 2009

Uchwała Nr CI/140/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30-03-209 w sprawie: zmiany uchwały nr XCV/135/09 z dn. 18-02-2009

Uchwała Nr CII/141/09 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dn. 06-04-2009 w sprawie: ogłoszenia otwartegoi konkursu na realizację zmian z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr CII/142/09 zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 06-04-2009 w sprawie maskymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i forum kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.

Uchwała Nr CII/143/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 06-04-2009 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego

Uchwała Nr CII/144/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 06-04-2009r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr CIII/145/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16-04-2009r. w sprawie: powołania komisjido przeprowadzania postępowańo udzielenie zamówień publicznychna udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2009

Uchwała Nr CV/146/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30-04-2009r. w sprawie: wyrażenia opinii w kwestii zaliczania do kategorii dróg gminnych, drogi na terenie Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr CVII/148/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26-05-2009r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznejze środków Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr CVII/149/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16-04-2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXiX/119/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 07 października 2008 roku w sprawie zatwierdzania programu naprawczego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

Uchwała Nr CVII/150/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26-05-2009r. w sprawie: przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w roku 2009

Uchwała Nr CVIII/151/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26-05-2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu)".

Uchwała Nr CIX/154/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18-06-2009r. w sprawie: rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr CXI/155/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30-06-2009r. w sprawie: upoważnienia do podpisania wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu.

Uchwała Nr CXI/156/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30-06-2009r. w sprawie: zatwierdzenia projektu "Kadra na piątkę" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr CXII/158/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr Cl/244/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 07 lutego 2006 roku o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Uchwała Nr CXII/159/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/8/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie d dnia 21 grudnia 2006 r. o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Uchwała Nr CXII/160/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach.

Uchwała Nr CXII/161/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: zmainy uchwały Nr CXXVII/201/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie  z dnia 25.08.2005r. zmieniającej uchwałe Nr CVI/155/05 Zarządu Powiatu w Pleszewie d dnia 08.02.2005r. o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie.

Uchwała Nr CXII/162/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej Skarbu Państwa.

Uchwała Nr CXII/163/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: umorzenia należności pieniężnej Gospodarstwa Pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Uchwała Nr CXII/164/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/165/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/166/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/167/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/168/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/169/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/170/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/171/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/172/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXII/173/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14-07-2009r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CXIV/174/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 28-07-2009r. w sprawie: upoważnienia do podpisania umowy na projekt pn. :"Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego".

Uchwała Nr CXIV/175/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-07-2009 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na "Pełnienie samodzielnych funkcji przy realizacji projektu
pn: "Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta". Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Uchwała Nr CXVI/176/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19-08-2009 w sprawie : przyznania dotacji i akceptacji realizacji przedsięwzięć własnych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Pleszewie

Uchwała Nr CXVII/177/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21-08-2009 w sprawie :  zmiany uchwały Nr CXII/171/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr CXIX/180/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 08-09-2009 w sprawie :  powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu podpisania umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pracowników samorządowych realizowanych w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Tytuł projektu "Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta".

Uchwała Nr CXXI/181/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15-09-2009 w sprawie :  przyjęcia zasad przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Pleszewski.

Uchwała Nr CXXI/182/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21-09-2009 w sprawie :  powolania komisji do przeprowadzenia posłępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na "Przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab-Pleszew-Dobrzyca  - gr. z powiatem krotoszyriskim, etap I: przebudowa drogi nr 4309 P Pleszew - Dobrzyca"

Uchwała Nr CXXII/183/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-09-2009 w sprawie : wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, ulicy Wrocławskiej na odc. od Alei Wojska Polskiego do granicy miasta Kalisza

Uchwała Nr CXXII/184/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-09-2009 w sprawie : zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn . "Profesjonalna Straż - bezpieczny powiat. Projekt specjalistyczoych szkolen dla strataków z powiatu pleszewskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr CXXII/185/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-09-2009 w sprawie : zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Na straży bezpieczeństwa. Projekt specjalistycznych szkoleń dla strażaków z powiatu pleszewskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr CXXII/186/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-09-2009 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

Uchwała Nr CXXII/187/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28-09-2009 w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

Uchwała Nr CXXII/188/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 06-10-2009 w sprawie : upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Pleszewie do prowadzenia i realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją rozpoznania zagrożeń chemoczno-ekologicznych".

Uchwała Nr CXXIV/190/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21-10-2009 w sprawie : zmiany uchwały nr CXXII/186/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" 

Uchwała Nr CXXIV/191/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21-10-2009 w sprawie : zmiany uchwały nr CXXII/186/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" 

Uchwała Nr CXXX/194/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21-11-2009 w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Przewóz osób na szkolenie organizowane w ramach pn. Szkolenia pracowników JST z Powiatu Pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta"