Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji 2010

Uchwała Nr CXL/197/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2010.

Uchwała Nr CXL/198/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok.

Uchwałą Nr CXLI/199/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji iżyniera kontraktu w ramach projektu pod nazwą Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab- Pleszew- Dobrzyca- gr.z pow. krotoszyńskim. Etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P Pleszew- Dobrzyca.

Uchwała Nr CXLI/200/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w pleszewie ( Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu)- roboty instalacyjne".

Uchwała Nr CXLI/201/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr CLXI/201a/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXL/197/10 z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2010.

Uchwała Nr CXLII/202/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu) - roboty wykończeniowe".

Uchwała Nr CXLIII/203/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 Marca 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr CXLV/204/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą Program Aktywności Lokalnej Powiatu Pleszewskiego na lata 2010-2013.

Uchwała Nr CXLV/205/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce oraz poradnictwo dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno- opiekuńczy.

Uchwała Nr CXLV/206/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2010 rok.

Uchwała Nr  CLXVIII/207/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 " w Pleszewie, przy ut Hallera.

Uchwała Nr  CLXVIII/208/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2010 r.

Uchwała Nr  CXLIX/209/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie  powolania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na "PrzebUdowę ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim_ Etap il: przebudowa drogi nr 4308 P Grab - Pleszew (ode. Grab - Czermln)".

Uchwała Nr  CLIII/210/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu pod nazwą "Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr  CLIV/211/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLIV/212/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLIV/213/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie

Uchwała Nr  CLIV/214/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLIV/215/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLIV/216/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. 

Uchwała Nr  CLV/217/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2010.

Uchwała Nr  CLVI/218/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca gr. z pow. krotoszyńskim. Etap II Przebudowa drogi nr 4308P Grab - Pleszew (odc. Grab - Czermin)".

Uchwała Nr  CLVII/219/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania l Liceum Ogólnokształcącemu w Pleszem" im. St. Staszica wyposażenia kotłowni .

Uchwała Nr  CLVII/220/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Technicznych w Pleszewie wyposażenia kotłowni.

Uchwała Nr  CLVII/221/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie zminy uchwały Nr-CLIV/212/10 r. Zarządu Powiatu w Pleszewie, z dnia 26 maja 201 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLVII/222/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr  CLIV/213/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLVII/223/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo -  wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2010.

Uchwała Nr  CLVIII/224/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały CIX/159/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr  CLVIII/225/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do "Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie" Spółka z o. o.

Uchwała Nr  CLX/227/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych do I lub II stopnia pilności usunięcia, realizowane przez Powiat Pleszewski oraz gminy Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr  CLXI/228/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/229/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/230/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/231/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/232/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/233/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/234/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/235/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/236/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/237/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/238/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/239/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXI/240/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXI/241/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXI/242/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXII/243/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 022 732 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr  CLXII/244/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 314 498 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powaiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr  CLXV/245/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na "Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu) - budynek A, etap II".

Uchwała Nr  CLXV/246/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr CLXI/239/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXVI/247/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr CLXI/238/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr  CLXXVI/249/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 październikaa 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXXVI/250/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 październikaa 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXXVII/251/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 październikaa 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXXVII/252/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 październikaa 2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Uchwała Nr  CLXXVII/253/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 październikaa 2010 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji.