Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2011

Uchwała Nr VI/4/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie wyrażenia opini w kwestii pozbawienia drogi (ul. Zdunowskiej) kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ul. Słowiańskiej w Krotoszynie do kategorii drogi powiatowej

Uchwała Nr VII/5/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25.01.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę ciągu dróg powiatiwych Grab-Pleszew-Dobrzyca-gr. z pow. krotoszyńskim. Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin-Pleszew"

Uchwała Nr VII/6/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25.01.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi powaitowej nr 3090P na odcinku Gizałki-Wierzchy"

Uchwała Nr XII/7/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 08.03.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2011

Uchwała Nr XII/8/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewei z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinasnowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powaitu w Pleszewie na rok budżetowy 2011

Uchwała Nr XII/9/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2011

Uchwała Nr XIII/10/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizcję zadania z zakresu pomocy społecznej - współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka w Białobłotach w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówce oraz poradnictwa dla dzieci i rodziców w ramach zadań realizowanych przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy

Uchwała Nr XIII/11/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściwo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Uchwała Nr XV/13/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowany do I lub II stopnia pilności usunięcia, realizowane przez Powiat Pleszewski oraz gminy Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr XV/14/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31.03.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie (Utworzenie Centrum Innowacyjnego Kształcenia Kadr dla Przemysłu) - budynek A- Etap II - roboty wykończeniowe".

Uchwała Nr XV/15/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XV/16/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego na lata 2009 - 2013.

Uchwała Nr XVI/17/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2011.

Uchwała Nr XVII/18/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/19/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Michała Kaczmarka - Członka Zarządu Powiatu do podpisania umowy na wykonanie i odbiór robót budowlanych zadania pod nazwą: "Przebudowa drog powiatowej Grab - Pleszew -Dobrzyca - gr. z pow. krotoszyńskim. Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew"

Uchwała Nr XVIII/20/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z pow. krotoszyńskim. Etap II: Przebudowa drogi nr 4308 Grab - Pleszew (odc. Grab - Czermin)"

Uchwała Nr XIX/22/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 04.05.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z powiatem krotoszyńskim. Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin-Pleszew"

Uchwała Nr XX/23/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Uchwała Nr XX/24/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr XX/25/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Uchwała Nr XXI/26/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Zielonej 3"

Uchwała Nr XXI/27/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Profesjonalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

Uchwała Nr XXI/28/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji "Rozwiń skrzydła swoich możliwości" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

Uchwała Nr XXI/29/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CLXXVII/252/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie

Uchwała Nr XXI/30/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CLXXVII/251/10 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Pleszewie

Uchwała Nr XXII/31/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXIII/32/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Uchwała Nr XXIII/33/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie

Uchwała Nr XXIV/34/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Mikroprzedsiębiorca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXIV/35/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Termomodernizację poddasza budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 79"

Uchwała Nr XXIV/36/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr XXV/37/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Rewitalizacja zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie - renowacja zbiornika wodnego"

Uchwała Nr XXVI/38/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr CL/244/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 07 lutego 2006 r. o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Uchwała Nr XXVI/39/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr CXII/160/09 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach

Uchwała Nr XXVI/40/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Po uśmiech dziecka" współfinasnowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXVI/42/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVII/117/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Uchwała Nr XXVI/43/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/8/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie

Uchwała Nr XXVIII/44/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności i Planu Pracy Ośrodka Wsparcia i Filii z miejscami całodobowymi przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie na 2011r.

Uchwała Nr XXX/46/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/47/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/48/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/49/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/50/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/51/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/52/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/53/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/54/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/55/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr XXX/56/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Węglowej w Jarocinie

Uchwała Nr XXXI/57/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją zadania pn. "Budowa Pododdziału Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z przeznaczeniem dla osób uzależnionych od alkoholu"

Uchwała Nr XXXI/58/2011 Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych

Uchwała Nr XXXII/61/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia ulicy Józefa Szpunta i nowobudowanej ulicy (od ulicy Sienkiewicza do ul. Ogrodowej) do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Pleszewa

Uchwała Nr XXXIII/63/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Uchwała Nr XXXIII/64/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Uchwała Nr XXXIII/65/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16.08.2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbiórka budynku C Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 79, dz. nr 384 / 18, w ramach rewitalizacji ogrodu przy Starostwie Powiatowym w Pleszewie"

Uchwała Nr XXXIV/66/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23.08.2011 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych

Uchwała Nr XXXIV/68/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Bez barier" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXIV/69/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu "Kadra na piątkę II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXXVI/70/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu pleszewskiego

Uchwała Nr XXXVI/71/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży do dysponowania środkami budżetowymi

Uchwała Nr XXXVI/74/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach inwestycji pr. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Gizałki - Wierzchy"

Uchwała Nr XXXIX/76/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z pow. krotoszyńskim. Etap III: Przebudowa drogi nr 4308P na odcinku Czermin - Pleszew".

Uchwała Nr XLI/77/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert a realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Uchwała Nr XLI/78/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końocwego robót wykonanych w ramach inwestycji pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab - Pleszew - Dobrzyca - gr. z pow. krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi nr 4309P na odcinku Pleszew - Dobrzyca".

Uchwała Nr XLI/79/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/34/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projketu "Mikroprzedsiębiorca" wspólfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XLIII/81/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr XLIV/85/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Pana Michała Kaczmarka - Członka Zarządu Powiatu do podpisania umowy na wykonanie usługi pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gołuchów (Powiat Pleszewski, Województwo Wielkopolskie)".

Uchwała Nr XLVIII/88/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Uchwała Nr XLVIII/89/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.

Uchwała Nr XLIX/90/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2012.