Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2012

Uchwała Nr LII/93/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Programu działalności i Planu pracy Ośrodka Wsparcia i Filii z miejscami całodobowymi przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie na rok 2012.

Uchwała Nr LIII/94/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkurswoej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2012.

Uchwała Nr LIV/95/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą "Apetyt na Europę" w ramach programu sektorowego Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".

Uchwała Nr LIV/96/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą "Porównanie polskiego i niemieckiego modelu szkolnictwa zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Berufsbildende Schulen Ammerland w Rostrup inspiracją do optymalnego przygotowania uczniów do pracy w zawodzie" współfinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Uchwałą Nr LV/97/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2012.

Uchwała Nr LV/98/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą "Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".

Uchwała Nr LV/99/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2012 roku.

Uchwała Nr LV/100/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Czermin i Gminy Żerków pociągających za sobą zmianę granic Powiatu Pleszewskiego i Powiatu Jarocińskiego.

Uchwała Nr LVIII/102/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/68/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizcji projektu "Bez barier" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr LVIII/103/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CL/244/06 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 lutego 2006 r. o przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Uchwała Nr LX/105/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie utworzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

Uchwała Nr LXI/106/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2012.

Uchwała Nr LXI/107/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr LXVIII/111/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew".

Uchwała Nr LXVIII/112/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opini w kwestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych następujących dróg: 1) Nr 3040P "droga wojewódzka 262 - Smolniki Powidzkie - Przybrodzin - Powidz - Niezgoda - Sierakowo - Strzałkowo (droga powiatowa 3071P)", 2) Nr 2161P "(Witkowo) gr. powiatu słupeckiego - Powidz", 3) Nr 3071 "Janowo Olędry - Skape - Ostrowo Kościelne - Kornaty - Strzałkowo" na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3040P do skrzyżowania z drogą krajową Nr 92 w miejscowości Strzałkowo.

Uchwała Nr LXIX/114/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zobowiązania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych do likwidacji stanowiska drugiego wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.

Uchwała Nr LXIX/115/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 22.05.2012 r. w sprawie Regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego".

Uchwała Nr LXXI/116/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1.06.2012 r. w sprawie upoważnienia Pana Michała Karalusa - Starosty Pleszewskiego i Pana Mariana Walczaka - Członka Zarządu Powiatu do podpisania umowy w sprawie zaciągniecia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew oraz Marszew".

Uchwała Nr LXXI/117/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za organizację Gimnazjum Dwujęzycznego imienia Stanisława Staszica w Pleszewie i przeprowadzenie rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2012/2013.

Uchwała Nr LXXII/118/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/69/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Kadra na piątkę II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr LXXV/123/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr LXXVI/124/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego"

Uchwała Nr LXXVI/125/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/126/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/127/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/128/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/129/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/130/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/131/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/132/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/133/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXVI/134/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr LXXIX/138/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Aktywni Młodzi Duchem" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr LXXIX/139/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXXVI/130/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania komijsi egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr LXXXI/141/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora "Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie" Pani Lilii Deleszkiewicz.

Uchwała Nr LXXXI/142/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29.08.2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa eneregii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr LXXXI/143/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Własny biznes" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr LXXXIII/145/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 3119 P - ulicy Wojska Polskiego o długości 0,1 km (od ulicy Al. Tysiąclecia do ulicy Powstańców Wielkopolskich), położonej na terenie miasta Słupcy

Uchwała Nr LXIII/146/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużeniu umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w Marszewie do dnia 30 września 2013r.

Uchwała Nr LXXXIV/147/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyodrębnienia samodzielnych lokali w budynku użyteczności publicznej znajdującej się w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1, będącym własnością Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr LXXXV/148/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 października 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą "Rozwiń skrzydła swojej możliwości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uchwała Nr LXXXVI/150/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 października 2012r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego do "Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie" Spółka z o.o.

Uchwała Nr LXXXVII/151/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 2012-1-PL1-LEO01-27130 pod nazwą "Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa" w ramach Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie".

Uchwała Nr LXXXVIII/153/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wytworzenie i dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie na lata 2013-2015".

Uchwała Nr LXXXVIII/154/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LXXXVIII/155/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/117/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Uchwała Nr LXXXVIII/156/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w składzie lokali nr 1 i 3 wyodrębnionych w budynku znajdujący się w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1, będących własnością Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr LXXXIX/157/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Uchwała Nr XC/160/2012 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.