Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2013

altUchwała Nr XCVII/165/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku w roku 2013.

altUchwała Nr CIII/168/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z 18 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

altUchwała Nr CIII/169/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z 18 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zastepcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

altUchwała Nr CIII/170/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z 18 marca 2013 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny sprzętu ratowniczego.

altUchwała Nr CIV/171/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zobowiązania dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do likwidacji stanowiska drugiego wicedyrektora w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie.

altUchwała Nr CIV/172/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z 28 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz kultury w 2013 roku.

altUchwała Nr CIV/173/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego" na rok 2013.

altUchwała Nr CV/175/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zamówienia i odbioru blankietów zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych.

altUchwała Nr CV/176/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „ budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty i renowacji urządzeń melioracyjnych oraz rekultywacja gruntów działek poscaleniowych, w ramach projektu : Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski.

altUchwała Nr CVI/177/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

altUchwała Nr CVI/178/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

altUchwała Nr CVIII/179/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pleszewskiego".

altUchwała Nr CVIII/180/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2013.

altUchwała Nr CX/182/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 5218P Al. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

altUchwała Nr CX/183/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

altUchwała Nr CX/184/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie.

Uchwała Nr CXII/186/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "na zmianę sposobu €zytkowania z prebudową budynku socjalno - technicznego na pracownię techniczną oraz salę zajęć sprwanościowych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie na części działki nr 37/3, (obręb Marszew), gmina Pleszew"

Uchwała Nr CXIII/187/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej Nr 4590P o długości 1900m, położonego na terenie obrębów geodezyjnych Tykadłów i Złotniki Małe (Powiat Kaliski)

Uchwała Nr CXIII/188/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2013 r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Uchwała Nr CXIII/189/2013Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum i Gminazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Uchwała Nr CXIII/190/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2013 r w sprawie przyjęcia dotacji na realizację programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"

Uchwała Nr CXIII/191/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2013 r. w sparwie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu

Uchwała Nr CXIV/192/2013 Zarzadu Powiatu w Pleszewie z dnia 20.06.2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LV.72.08 Zarządu Powaitu w Pleszewie z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Powaitowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2015

Uchwała Nr CXIV/193/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i harmonogramu prac w ramach monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2013

altUchwała Nr CXVIII/195/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/196/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/197/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/198/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/199/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/200/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/201/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/202/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/203/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/204/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/205/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altUchwała Nr CXVIII/206/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych na działce nr 38/10, w miejscowości Marszew, gmina Pleszew”.

altUchwała Nr CXVIII/207/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

altUchwała Nr CXVIII/208a/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Powiatu Pleszewskiego, znajdującego się w budynku nr 24a w Marszewie, gmina Pleszew.

altUchwała Nr CXIX/208/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Jarocina (ul. Opłotki, ul. Bema, ul. Szubianki).

altUchwała Nr CXIX/209/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej Nr G607641P o długości 1 250 m, w miejscowości Wilczynie - Olesie (Powiat Jarociński).

altUchwała Nr CXXI/ 210/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą „Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu biotechnologii atutem uczniów technikum na europejskim rynku pracy”.

altUchwała Nr CXXI/211/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi gminnej nr 674707P Czartki - Biernatki, położonego na terenie obrębu geodezyjnego Florentyna, o długości 750 m (Powiat Kaliski).

Uchwała Nr CXXI/212/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i remont kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania obiektów Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Fabianów”.

altUchwała Nr CXXII/213/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie powiatowi pleszewskiemu kredytów w roku 2013. 

Uchwała Nr CXXVI/214/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr CXVIII/207/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

Uchwała Nr CXXVIII/215/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 11 września 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie aktualizacji oprogramowania służącego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. 

Uchwała Nr CXXXII/217/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie projektu "Uczymy lepiej" w ramach programu Leonrado da Vinci pod nazwą "Uczenie się przez całe życie".

Uchwała Nr CXXXII/218/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/69/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu "Kadra na piątkę II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr CXXXII/219/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr CXXXII/220/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Marszewie (gmina Pleszew), stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr CXXXIII/221/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXIII/221/2013

Uchwała Nr CXXXIII/222/2013 Zarząu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Pleszewie.

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXIII/221/2013

Uchwała Nr CXXXIII/223/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Programów działalności Ośrodka Wsparcia w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXXXIII/223/2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXXXIII/223/2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXXXIII/223/2013

Uchwała Nr CXXXV/227/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego do przekazywania uchwał Zarządu Powiatu w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego "bezpiecznym podpisem elektronicznym".

Uchwała Nr CXLI/230/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/81/08 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Lepsza praca" współfinanowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr CXLI/231/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia kategorii drogi powiatowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 819/7, obręb Kleczew, Powiat Koniński.

Uchwała Nr CXLI/232/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXLI/232/2013

Uchwała Nr CXLI/233/2013 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Pleszewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXLI/233/2013