Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji 2014

Uchwała Nr CXLV/236/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 20 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku oraz ochrony i promocji zdrowia w roku 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXLV/236/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn 20 stycznia 2014r.

Uchwała Nr CXLVII/237/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą "Profesjonalna szkoła". 

Uchwała Nr CXLVII/238/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 4 lutego 2014r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

Uchwała Nr CXLVIII/239/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2931P Mała Górka - Chociacza Wielka - Chocicza Mała położonej w miejscowości Chocicza Mała (powiat wrzesiński) kategorii drogi powiatowej i wyłączenia go z użytkowania.

Uchwała Nr CXLVIII/241/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI/71/2011 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14 września 2011 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży do dysponowania środkami budżetowymi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności powiatu.

Uchwała Nr CXLIX/242/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr CXLIX/243/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr CXLIX/245/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 25 lutego 2014r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.

Uchwała Nr CL/246/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 marca 2014r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku oraz ochrony zdrowia w roku 2014.

Uchwała Nr CL/247/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 11 marca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pod nazwą "Praktyczne działanie kluczem do przełamywania barier - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie" w ramach programu Erasmus+

Uchwała Nr CLI/249/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 21 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działka nr 2/6.

Uchwała Nr CLI/250/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 21 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oddania w dzierżąwę nieruchomości położonej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działka nr 2/5.

Uchwała Nr CLII/251/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 27 marca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki i wypoczynku oraz ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku.

Uchwała Nr CLIII/252/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16  kwietnia  2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego  pn. „Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała Nr CLIII/253/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 kwietnia  2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu systemowego  pn. „Razem łatwiej - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uchwała Nr CLIII/254/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2014.

Załącznik do Uchwały Nr CLIII/254/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 16 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr CLIV/256/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 6 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” na rok 2014.

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CLIV/256/2014 z dn. 6 maja 2014r.

Uchwała Nr CLV/257/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 maja 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia ulicy Tadeusza Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim kategorii drogi powiatowej.

Uchwała Nr CLV/258/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CLV/258/2014 z dn. 19 maja 2014r.

Uchwała Nr CLVI/260/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 26 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu pralni Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”.

Uchwała Nr CLVII/261/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 3 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Famotu w Pleszewie.

Uchwała Nr CLVII/262/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 3 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo budowlanej drogi w rejonie ulicy Piaski w Pleszewie.

Uchwała Nr CLIX/263/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 czerwca 2014r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Pleszewskiego

Uchwała Nr CLIX/264/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Rewitalizacja budynku Liceumi Gimnazjum im.  St. Staszica w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 38. Remont instalacji elektrycznej, c.o., klatek schodowych i korytarzy oraz elewacji budynku. 

Uchwała Nr CLIX/265/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 18 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia do udziału w czynnościach związanych z podziałem nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. św. Ducha.

Uchwała Nr CLXI/266/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej nr G607641P Wilczyniec-Olesiec dokategorii drogi powaitowej na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Uchwała Nr CLXI/267/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w kwestii pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4237 P ulicy Opołki o dlugości 1860 mi zaliczenia jej do kategorii drogii gminnej na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Uchwała Nr CLXI/268/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Uchwała Nr CLXI/269/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 30 czerwca 2014r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do "Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie" Spółka z o.o.

Uchwała Nr CLXIII/271/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dn. 14 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Marszewie, gmina Pleszew, stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 21/6 i 21/11.

Uchwała Nr CLXIV/272/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/273/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/274/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/275/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/276/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXIV/277/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr CLXV/278/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała Nr CLXVI/280/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 „Wymiana doświadczeń i pomysłów na temat najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług osobom starszym".

Uchwała nr CLXIX/281/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy o realziację Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 "Wymiana doświadczeń i pomysłów na temat najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług osobom starszym".

Uchwała nr CLXX/282/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia opini w kwestii pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych położonych w mieście Stawiszyn: nr 4640 P - ul. ZWM, nr 4641 P - ul. Garbarska, nr 4642 P - ul. Zamkowa, nr 4643 P - ul. Starościńska, nr 4644 P - ul. Szkolna i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Stawiszyn.

Uchwała nr CLXXII/283/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego w roku 2014 - II etap".

Załącznik do uchwały nr CLXXII/283/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 10 września 2014r. (regulamin)

Uchwała nr CLXXV/285/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia. 9 października 2014r. w sprawie upoważnienia firmy Ekolog Sp. z o.o do reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przy realizacji umowy nr OR.032.65.2014 z dn. 18.04.2014r.

Uchwała nr CLXXVI/287/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 17 października 2014r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr CLXXVII/288/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31 października 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu pn. "Scalenia gruntów obrębu Brudzewek, Gmina Chocz, Powiat Pleszewski".

Uchwała nr CLXXVIII/289/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

Uchwała nr CLXXVIII/290/2014 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zarządzanie projektem pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyka upadków i akcją edukacyjną" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz instrukcji obiegu dokumentów w ramach ww. projektu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr CLXXVIII/290/2014

Załącznik nr 2 do uchwały nr CLXXVIII/290/2014

Załącznik nr 3 do uchwały nr CLXXVIII/290/2014