Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Pleszewie

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli. Platforma ePUAP i oferowany za jej pośrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej, w jednym punkcie, to duża oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności, zapewnienie elastyczności dostępu do danej instytucji, automatyzacja usług publicznych, możliwość wstępnej weryfikacji błędów, dostęp do usług publicznych w Internecie w jednym miejscu. Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Działąjąc na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 ) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U.z 2005r. Nr 200 poz.1651 ) Starostwo Powiatowe w Pleszewie uruchomiło usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /o2u1i99sgf/skrytka

Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Pleszerwie została uruchomiona na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujacych na tej platformie. W celu złożenia wniosku wymagane jest posiadanie konta E-PUAP. Konto jest bezłatne i można je założyć na stronie http://epuap.gov.pl.

Przekazanie dokumentu odbywa poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Pleszewie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

 1. *.doc, *.rtf dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
 2. *.xls dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003
 3. *.txt - dokument tekstowy
 4. *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg - pliki graficzne
 5. *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
 6. *.zip, *.arj, *.rar - pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
 7. *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

 1. Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.
 2. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
 4. Dostarczone dokumenty nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania.

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.