Oświadczenia za 2008 r.

Starosta Pleszewski  - Michał Karalus  
Wicestarosta Pleszewski - Dorota Czaplicka
Sekretarz Powiatu - Bogusława Prażucha
Skarbnik Powiatu  - Mariusz Gramala

 Członkowie Zarządu Powiatu

Marian Walczak
Henryk Woldański
Radomir Zdunek

Radni Powiatu w  Pleszewie

Mirosław Kuberka
Jerzy Całka

Florian Czajczyk
Maria Górczyńska 
Łukasz Jaroszewski
Michał Karalus
Krystian Klak
Edward Kubisz 
Zenon Lisiak
Andrzej Madaliński
Wojciech Maniak
Zbigniew Rodek
Bogdan Skitek
Edmund Stasiak
Krzysztof Szac
Marian Walczak
Zbigniew Wochna
Henryk Woldański
Radomir Zdunek

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty

Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa - Aneta Lisek  - Góreczna
Naczelnik Wydz. Komunikacji - Renata Garsztka
z-ca Naczelnika Wydz. Komunikacji  - Jacek Dolata
Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami  - Marcin Sitnicki
Naczelnik Wydz. Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Robert Łoza

Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich  - Marek Klimek
Korekta - Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich  - Marek Klimek

Kierownicy jednostek organizacyjnych  powiatu

 
Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie - Grażyna Borkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie  - Iwona Kałużna
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie - Marek Szczepański
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie - Elżbieta Kwiatek 
  korekta - Elżbieta Kwiatek
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w  Pleszewie -  Danuta Szymańska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Pleszewie - Adela Grala - Kałużna
Dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Pleszewie -  Grażyna Kaczmarek
Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego -  Agnieszka Pachciarz - oświadczenie z dnia 4.02.2009 r.
Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego -  Agnieszka Pachciarz - oświadczenie z dnia 30.04.2009 r.
p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pleszewie  - Jerzy Wiśniewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Pleszewie  - Grzegorz Grygiel
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie  -  Michał Załustowicz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie - Leszek Bierła
Korekta - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie - Leszek Bierła
z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w  Pleszewie - Anna Kuberka
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pleszewie - Maria Militowska
Korekta - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Pleszewie - Maria Militowska 
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w Pleszew - Halina Meller 
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i Kartograficznej w  Pleszewie - Katarzyna Zawieja
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w  Pleszewie - Lilla Renata Deleszkiewicz
Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w  Pleszewie - Łucja Katarzyna Banaś-Kasperska
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i ODN w Pleszewie - Roman Paruszewski

Oświadczenia majątkowe składane z chwilą objęcia lub zakończenia pełnienia  funkcji

Łucja Banaś  - Kasperska - p.o.dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, oświadczenie majątkowe złożone z chwilą objęcia stanowiska

Lilla Deleszkiewicz -  dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w  Pleszewie, oświadczenie majątkowe  złożone z chwilą objęcia  stanowiska

Julianna Paternak - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie, p.o. geodety powiatowego, oświadczenie   złożone  z chwilą przejścia na emeryturę,

Katarzyna Zawieja  - p.o. dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Pleszewie,  p.o. geodety powiatowego, oświadczenie majątkowe złożone  z chwilą objęcia stanowiska