Wydział Finansów

WYDZIAŁ FINANSÓW

Czas pracy wydziału:
poniedziałek – piątek 7.30-15.30
kasa 8.00-14.30

Struktura wydziału:

Naczelnik Wydziału/Główny Księgowy - tel. 62 74 29 617, budynek A, biuro nr 209
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanowisko ds. księgowości wydatków starostwa - tel. 62 74 29 618, budynek A, biuro nr 207
Stanowisko ds. płac i rozliczeń z ZUS - tel. 62 74 29 618, budynek A, biuro nr 207
Stanowisko ds. budżetu - tel. 62 74 29 619, budynek A, biuro nr 208
Stanowisko ds. księgowości dochodów starostwa - tel. 62 74 29 602, budynek A, biuro nr 201
Stanowisko ds. sprawozdawczości - tel. 62 74 29 619, budynek A, biuro nr 208
Stanowisko ds. księgowości dochodów i wydatków Skarbu Państwa - tel. 62 74 29 618, budynek A, biuro nr 207
Stanowisko ds. rozliczeń bankowych - tel. 62 74 29 619, budynek A, biuro nr 208
Kasjer - tel. 62 74 29 648, budynek A, biuro nr 14

Zadania Wydziału:

1.opracowywanie projektu uchwały: budżetowej, projektów prowizorium budżetowym oraz projektów zmianie uchwały budżetowej,
2.opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3.nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych przez powiatowe jednostki budżetowe,
4.prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
5.sporządzanie okresowych sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu,
6.sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
7.sporządzanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
8.sporządzanie informacji o stanie mienia powiatu,
9.kontrola wykonania planów finansowych,
10.nadzorowanie prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych przez powiatowe jednostki budżetowe,
11.sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych oraz bilansu skonsolidowanego powiatu,
12.prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa,
13. planowanie i realizacja wydatków osobowych starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
14. obsługa kasowa Starostwa Powiatowego,
15. windykacja należności budżetowych i Skarbu Państwa,
16. współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi instytucjami i urzędami,
17. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych starostwa.