Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju

 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJI I ROZWOJU

Czas pracy wydziału:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Struktura wydziału:

  

- Marcin Sitnicki - Naczelnik Wydziału 

  tel. 0-62 742 96 43 
  budynek D, pok. 304 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

- Izabela Wasińska - Zastępca Naczelnika Wydziału 
  tel. 0-62 742 96 38 
  budynek D, pok. 305 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

- Mariusz Depa - stanowisko ds. inwestycji 
  tel. 0-62 742 96 38 
  budynek D, pok. 305 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Joanna Głowacka - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

  tel. 0-62 742 96 25 
  budynek D, pok. 301
 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Maria Ratajczak – Gramala stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 
  tel. 0-62 742 96 25 
  budynek D, pok. 301 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

- Justyna Zefirian stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych 
  tel. 0-62 742 96 25 
  budynek D, pok. 301 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

- Sylwia Paszkowiak - Drogoś stanowisko ds. strategii i rozwoju 

  tel. 0-62 742 96 38 
  budynek D, pok. 305 
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Danuta Mandryk - stanowisko ds. zamówień publicznych 
  tel. 0-62 742 96 37
  budynek D, pok. 302                   
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zadania wydziału:

  

 • Stały monitoring źródeł finansowania, których beneficjentem może zostać Powiat i jego jednostki organizacyjne.
 1. Bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi środkami finansowymi.Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich.
 2. Opracowywanie kompleksowych dokumentów planistycznych Powiatu w sferze rozwoju (strategie, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne i in.).
 3. Analiza potrzeb społeczno – gospodarczych Powiatu pod kątem zadań finansowanych z funduszy europejskich  oraz opiniowanie dokumentów strategicznych Powiatu    w aspekcie zewnętrznych źródeł finansowania.
 4. Współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi instytucjami zaangażowanymi w proces integracji Polski z UE.
 5. Koordynowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości działających na terenie Powiatu .
 6. Nadzorowanie i dokumentowanie inwestycji Powiatu oraz koordynowanie zadań inwestycyjnych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.
 7. Zbywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości, a także nabywanie nieruchomości do tych zasobów. 
 8. Podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu. 
 9. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu. 
 10. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. regulowania stanów prawnych nieruchomości. 
 11. Występowanie z wnioskami o zakładanie ksiąg wieczystych oraz o wpis w księgach wieczystych w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu. 
 12. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. 
 13. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych oraz postępowań związanych ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości. 
 14. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności. 
 15. Realizacja zadań wynikających z przepisów o reformie rolnej. 
 16. Wydawanie decyzji ustalających odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. 
 17. Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości.  
 18. Ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości. 
 19. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości. 
 20. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji oraz naliczaniem opłat z tego tytułu. 
 21. Wydawanie decyzji nakładających na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązek ich rekultywacji. 
 22. Kontrola wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 23. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych  w zakresie realizacji zadań drogowych,  w tym w zakresie organizacji i zarządzania ruchem na drogach.
 24. Opracowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej