Wydział Ochrony Środowiska

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Czas pracy Wydziału: 

poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30

 

Geolog powiatowy:

wtorek, środa, piątek 8.00 – 9.40

 

Struktura wydziału:

- Piotr Fabisz-  Naczelnik - tel. 62 74 29 606, budynek A, biuro nr 11,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hanna Korzeniewska, stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody - tel. 62 74 29 608, budynek A, biuro nr 9,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Krzysztof Pawlak- Geolog powiatowy – tel. 62 74 29 607, budynek A, biuro nr 10,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Magdalena Bartczak

- Monika Lebioda - stanowiska ds. gospodarki wodnej - tel. 62 74 29 607, budynek A, biuro nr 10,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Justyna Osiaczyk - Stanowisko ds. gospodarki odpadami, leśnictwa i łowiectwa - tel. 62 74 29 608, budynek A, biuro nr 9,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zadania Wydziału:

 1. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
 2. ustalanie linii brzegu w związku z zajęciem gruntu przez wodę płynącą, 
 3. rozpatrywanie spraw związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, 
 4. ustalanie odszkodowań za szkody powstałe w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, 
 5. nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, 
 6. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 
 7. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
 8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 9. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
 10. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, dla wytwórców posiadających instalacje,
 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 12. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub  pyłów do powietrza,
 13. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 14. przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 
 15. kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 16. wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gmin,
 17. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3/rok, 
 18. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji, 
 19. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych,
 20. wyrażanie zgody na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 
 21. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu,
 22. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi lub w przypadku pożarów i innych klęsk żywiołowych, bez możliwości ustalenia sprawcy,
 23. prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i prowadzenie upraw leśnych,
 24. wyrażanie zgody, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,
 25. wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich, 
 26. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

Rejestry prowadzone przez wydział:     

 

 1. rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 2. rejestr posiadaczy lub hodowców żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
 3. rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

NR 1 Program usuwania azbestu          załącznik nr 1

 

NR 2 Aktualizacja Programu usuwania azbestu