Wydział Organizacyjno - Administracyjny

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTARACYJNY

Czas pracy wydziału :

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Struktura wydziału :

 - Naczelnik - Izabela Wnuk tel. 62 742 96 16, budynek A, biuro nr 101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Zastępca Naczelnika - Urszula Balicka - obsługa Zarządu Powiatu – tel. 62 742 96 54, budynek A, biuro nr 111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Romana Klamecka promocja zdrowia tel. 62 742 96 54, budynek A, biuro nr 111
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Małgorzata Strzyż - kadry tel. 62 742 96 01, budynek A, biuro nr 112 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Beata Napierała - biuro rzeczy znalezionych tel. 62 742 96 01, budynek A, biuro nr 112
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Wioletta Walczak - sekretariat tel. 62 742 96 52, budynek A, biuro nr 104
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Robert Czajczyński - koordynator promocji tel. 62 742 96 50, budynek A, biuro nr 212 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tomasz Wojtala - rzecznik prasowy tel. 62 742 96 50, budynek A, biuro nr 212
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Alicja Kalinowska - archiwum zakładowe tel. 62 742 96 00, budynek A, biuro obsługi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Marlena Świątek - inspektor tel. 62 742 96 00, budynek A, biuro obsługi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Jagoda Pankowiak - referent tel. 62 742 96 00, budynek A, biuro obsługi

bo2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Łukasz Jurga - informatyk, administrator systemów informatycznych tel. 62 742 96 02, budynek A, biuro nr 201

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Kierowca -tel. 62 742 96 46, budynek A, biuro nr 213

- Pracownik gospodarczy – tel. 62 742 96 46, budynek A, biuro nr 213

- Sprzątaczki – budynek A, pomieszczenie nr 110a

  

Zadania wydziału: 

 1. świadczenie pomocy prawnej w zakresie działalności Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów Starostwa,
 2. organizacja przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 3. opracowywanie projektów aktów prawnych,
 4. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu,
 5. opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez powiat,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw do reprezentowania powiatu, Starosty,
 8. prowadzenie biura obsługi – organizowanie obiegu korespondencji w Starostwie,
 9. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 10. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
 11. administrowanie budynkami Starostwa i Skarbu Państwa,
 12. zabezpieczenie mienia Starostwa,
 13. wykonywanie zadań związanych z inwentaryzacją środków trwałych i wyposażenia.
 14. organizacja imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, turystycznym i kulturalnym,
 15. opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw, publikacja materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie pleszewskim,
 16. podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości działających na terenie powiatu pleszewskiego,
 17. współpraca z instytucjami i organizacjami około biznesowymi,
 18. koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
 19. opracowywanie i aktualizacja serwisu internetowego Starostwa,
 20. realizowanie zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 21. współpraca z PCPR w zakresie zadań pomocy społecznej,
 22. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia,
 23. ustalanie harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu,
 24. zapewnie obsługi informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pleszewie,
 25. organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 26. protokołowanie obrad i opracowywanie  informacji o pracy Zarządu,
 27. przygotowywanie materiałów na  posiedzenia Zarządu Powiatu i sesje Rady Powiatu,
 28. współpraca z mediami,
 29. udostępnienie dokumentów w ramach realizacji zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Zarządu Powiatu,
 30. prowadzenie Sekretariatu,
 31. prowadzenie korespondencji i spraw związanych z kompetencjami Starosty w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pleszewie,
 32. wykonywanie  zadań  związanych z wyborami,

 

Rejestry prowadzone przez wydział : 

 

 1. rejestr uchwał Zarządu Powiatu,
 2. rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
 3. rejestr umów i porozumień,
 4. rejestr zarządzeń starosty,
 5. akta osobowe pracowników Starostwa,
 6. rejestr skarg i wniosków,
 7. rejestr rejestrów publicznych,
 8. rejestr faktur i rachunków wpływających do Starostwa,
 9. rejestr faktur korygujących wpływających do Starostwa,
 10. rejestr pieczątek,
 11. rejestr jednostek organizacyjnych powiatu.