Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Czas pracy:

poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Struktura wydziału :

- Krzysztof Zawada - Kierownik - tel. /62/ 74 29 632, budynek A, pok. nr 204,
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

- Barbara Jaworska - Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego tel. /62/ 74 29 634, budynek A, nr 202,

- Marcin Mazurek - Stanowisko ds. obrony cywilnej, obronnych tel. /62/ 74 29 633, budynek A, nr 202,

 

 Zadania wydziału:

 1. organizowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu;
 2. prowadzenie spraw w zakresie powinności na rzecz Sił Zbrojnych RP;
 3. prowadzenie spraw w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu;
 4. obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 5. opracowanie i aktualizacja ,,Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”;
 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, oraz powszechnej samoobrony na terenie powiatu;
 7. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie,
 8. opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej oraz uzgadnianie planów obrony cywilnej gmin i jednostek organizacyjnych podległych staroście;
 9. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej oraz uzgadnianie gminnych planów działania;
 10. organizowanie i przygotowanie do działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, a także koordynowanie funkcjonowania tych systemów na obszarze powiatu;
 11. organizacja i przygotowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze - obejmującym więcej niż jedną gminę;
 12. opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 13. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;
 14. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 15. obsługa administracyjno – biurowa oraz organizowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 16. wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ochroną infrastruktury krytycznej oraz innych zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych;
 17. realizacja zadań związanych z opracowaniem i opiniowaniem wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 18. realizacja zadań z zakresu  ochrony informacji niejawnych.