Rada Powiatu w Pleszewie

Zgodnie z art.  9   ustawy  z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym  (t.j.  Dz.U. 2013, poz. 595 ze zm.) rada powiatu jest organem

stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem  przepisów o referendum  powiatowym.  Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Radni wybierani są   w wyborach  bezpośrednich.

Zgodnie z art. 9 ust. 4.   Rada Powiatu w  Pleszewie liczy   19 radnych.

Organizację  wewnętrzną  i tryb pracy rady  i komisji  powoływanych przez  radę , a także zasady  tworzenia  klubów  radnych  określa statut.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Pleszewskiego ( Dziennik Urzędowy  Woj. Wlkp.  z dnia 9 lutego 2015  r., poz. 663) protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Rady

udostępniane są w Biurze Rady w dniach  i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie (tj.ul. Poznańska 79, I piętro pok. 108, (0 62) 74 29 649).