Materiały pod obrady Rady (aktualne)

Materiały pod obrady Rady:

XXXIX sesja Rday Powiatu w  Pleszewie w dn.  9 .10.2017 r.

Zaproszenie

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu  Pleszewskiego za I półrocze  2017 roku

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o kształtowaniu  się  wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego na dzień  30  czerwca 2017 roku

Projekty uchwał w sprawie:

 a) zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok, 

 b) zmiany  uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej Powiatu  Pleszewskiego,

c) wyrażenia zgody na Powierzenie Miastu i Gminie  Pleszew  realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania  dróg powiatowych  nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w m. Grodzisko",

d) zmiany uchwały Nr XVII/144/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku  Gminie Gizałki,

e) zmiany uchwały  Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku  w sprawie przekształcenia  RodzinnegO Domu Dziecka z siedzibą  w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki,

f) zmiany Uchwały Nr XXIII/185/17 z dnia  16 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych  zadań  z zakresu   rehabilitacji   zawodowej i   społecznej  osób  niepełnosprawnych  w Powiecie  Pleszewskim  w 2017 roku, 

g) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  Nr 4 w Pleszewie w ośmioletnią  Szkołę Podstawową  Specjalną  Nr 4 w Pleszewie,

h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy   w Pleszewie w Szkołę Specjalną  Przysposabiającą  do  Pracy w Pleszewie,

i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej  Szkoły   Policealnej  dla Dorosłych    w Marszewie w Szkołę  Policealną   dla Dorosłych w Marszewie,

j) stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej Szkoł y Policealnej dla Dorosłych   Nr 2  w Pleszewie  w Szkołę Policealną dla Dorosłych   Nr 2 w Pleszewie,

k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły   Zawodowej  Specjalnej  Nr 3  w Pleszewie Branżową  Szkołę Specjalną I stopnia Nr 3 w Marszewie,

l) stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej Zasadniczej Szkoły  Zawodowej   nr 2 im. Hipolita  Cegielskiego w Pleszewie w Branżową  Szkołę  I stopnia  nr 2 im.  Hipolita Cegielskiego w Pleszewie, 

ł) stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej im. płk.  Ludwika  Bociańskiego  w Marszewie w Branżową  Szkołę  I stopnia  im. płk.  Ludwika Bociańskiego  w Marszewie,

 

XXVIII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 07.08.2017 r.

Zaproszenie

Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym

Projekt uchwały  w sprawie:

a) zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

b) zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na 2017 rok,

c) uchylenia uchwały Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2017 r.  w sprawie: udzielenia pomocy  finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych   wojewódzkich, powiatowych i miejskich   podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające  wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji  Medycznej oraz stworzenie sieci  wymiany danych między  podmiotami   leczniczymi   samorządu   województwa”.

XXVII sesja Rady Powiatu w Pleszewie w dn. 20.06.2017r.

 1. zaproszenie

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym   oraz sprawozdanie z wykonania  uchwal Rady

3.Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu   pomocy  społecznej  w 2016 roku.

4.Projektu uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

b) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2016 rok,

c) zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na 2017 rok,

d) zmiany uchwały  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu  Pleszewskiego, 

e) wyrażenia zgody   na powierzenie  Gminie Dobrzyca  realizacji   zadań  inwetsycyjnych   polegających  na wykonaniu chodników  przy drogach powiatowych  na terenie  Gminy  Dobrzyca,

f) wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia  w sprawie  wspólnej  realizacji   projektu pn. "Program   wczesnego   wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry   wraz z WZW B i C na terenie Aglomeracji  Kalisko - Ostrowskiej".

XXVI sesja Rady Powiatu w dn. 26.05.2017r.

1.Zaproszenie

2.Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

3.Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Pleszewskiego w roku 2016

4.Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim za 2016 rok

5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2016

6.UCHWAŁA w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

7.UCHWAŁA w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXIV/191/17 z dn. 30 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.