Zapytania ofertowe 2016

XVI. Zaproszenie do składania ofert - 25.11.2016 r.

Dostawa aparatu KTG (kardiotokograf) z telemetrią na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie.

Numer sprawy: NR.272.6.2016

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 i 1A - Formularze.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Odpowiedzi na zapytania oraz Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty - 29.11.2016 r.

   - Załącznik nr 1 i 1A - Formularze - Modyfikacja, 29.11.2016 r.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz Modyfikacja Zaproszenia do złożenia oferty - 01.12.2016 r.

   - Załącznik nr 1 i 1A - Formualrze - Modyfikacja, 01.12.2016 r.

6. Informacja o wyborze oferty - 05.12.2016 r.

 

XV. Zaproszenie do składania ofert - 21.11.2016r

Opracowanie empirycznego modelu numerycznego wzajemnej relacji niżej wymienionych układów dla obszaru powiatu pleszewskiego (układ Kronsztadt '60, układ Kronsztadt '86 i układ PL-EVRF2007-NH), przeliczenie wysokości punktów z baz danych pomiędzy ww. układami oraz opracowanie osnowy dwufunkcyjnej dla ok. 100 punktów.

Numer sprawy: GK.6640.24.2016

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 28.11.2016r.

 

XIV. Zaproszenie do składania ofert - 04.11.2016 r.

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Numer sprawy: NR.2630.1.2016

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularze.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 30.11.2016 r.

XIII. Zaproszenie do składania ofert - 06.10.2016r 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją powierzchni dachu budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Numer sprawy: NR. 7013.5.2016

1.Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Plan sytuacyjny.

5. Załącznik nr 4 - Przedmiar (format .pdf)

6. Załącznik nr 5 - Przedmiar (format .ath)

7. Informacja o wyborze oferty - 14.10.2016r

 

XII. Zaproszenie do składania ofert - 29.09.2016r

Numer sprawy: NR.7013.4.2016

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie, w części obejmującej poddasze z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo - gospodarczymi na pomieszczenia biurowe wraz z przebudową obiektu.

1.Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 10.10.2016r

 

XI. Zaproszenie do składania ofert - 29.08.2016

Numer sprawy: GK.6640.17.2016

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Odpowiedzi na zapytania (1) - 01.09.2016 r.

6. Informacja o wyborze oferty - 08.09.2016 r.

 

X. Zaproszenie do składania ofert - 05.07.2016

Numer sprawy: 7011.3.6.2016

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 384/18 i 384/19 przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie, w części obejmującej poddasze z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo - gospodarczymi na pomieszczenia biurowe wraz z przebudową obiektu.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Załącznik nr 3a - Załącznik graficzny do decyzji.

6. Załącznik nr 4 - Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załącznik nr 5 - Ekspertyza techniczna p.poż, cz.1.

                           Ekspertyza techniczna p.poż, cz.2.

8. Załącznik nr 5a - Plan zagospodarowania.

9.Załącznik nr 5b - Rzut parteru.

10. Załącznik nr 5c - Rzut I piętra.

11. Załącznik nr 5d - Rzut II piętra.

12. Załącznik nr 5e - Rzut poddasza.

13. Załącznik nr 5f - Przekrój budynku.

14. Informacja o wyborze oferty - 14.07.2016r

 

IX. Zaproszenie do składania ofert - 29.06.2016r

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wraz z przebudową przyszkolnego boiska

 Numer sprawy: NR.041.5.2016

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 08.07.2016 r.

 

VIII. Zaproszenie do składania ofert - 20.06.2016r

Numer sprawy: GK.6640.15.2016

Rozbudowa funkcjonującego systemu teleinformatycznego poprzez dostarczenie i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków i RCiWN, mapy zasadniczej z uwzględnieniem prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy BDOT 500, obsługi JST, obsługi komorników i rzeczoznawców majątkowych z wykorzystaniem internetu i technologii WWW oraz udostępnianie danych EGIB w internecie wraz z dostosowaniem baz danych do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 29.06.2016r

 

VII. Zaproszenie do składania ofert - 15.06.2016

Numer sprawy: 7011.3.5.2016

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego, zlokalizowanego na działce nr 384/18 i 384/19 przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie, w części obejmującej poddasze z wydzielonymi pomieszczeniami strychowo - gospodarczymi na pomieszczenia biurowe wraz z przebudową obiektu.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Załącznik nr 3 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Załącznik nr 3a - Załącznik graficzny do decyzji.

6. Załącznik nr 4 - Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załącznik nr 5 - Ekspertyza techniczna p.poż, cz.1.

                           Ekspertyza techniczna p.poż, cz.2.

8. Załącznik nr 5a - Plan zagospodarowania.

9.Załącznik nr 5b - Rzut parteru.

10. Załącznik nr 5c - Rzut I piętra.

11. Załącznik nr 5d - Rzut II piętra.

12. Załącznik nr 5e - Rzut poddasza.

13. Załącznik nr 5f - Przekrój budynku.

14. Informacja o unieważnieniu postępowania - 28.06.2016r

 

VI. Zaproszenie do składania ofert - 07.04.2016r

Numer sprawy: NR.042.1.18.2016

Dostawa trzech wanien typu leżącego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 i 1A - Formularze

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 15.04.2016r.

 

V. Zaproszenie do składania ofert - 14.03.2016r

Numer sprawy:NR.042.1.13.2016

Skład, druk i oprawa publikacji książkowej pt."Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki długoterinowej. Standardy funkcjonowania na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie", w ramach projektu "Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną".

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 25.03.2016r

 

IV. Zaproszenie do składania ofert - 09.03.2016r 

Numer sprawy: NR.042.1.12.2016

Wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem na potrzeby konferencji organizowanej w ramach projektu „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

5. Informacja o wyborze oferty - 17. 03. 2016r

 

 III. Zaproszenie do składania ofert - 09. 03. 2016r

Numer sprawy: NR.042.1.11.2016

Dostawa i instalacja 4 kanałowego urządzenia EEG do biofeedbacku oraz fotela pacjenta na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularze.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 17.03.2016r


II. Zaproszenie do składania ofert - 
07.03.2016r

Numer sprawy: NR.042.1.10.2016

Dostawa fantomu pielęgnacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Informacja o wyborze oferty - 15.03.2016r.

 
I. Zaproszenie do składania ofert.

Numer sprawy: NR.042.1.5.2016

Dostawa i instalacja 4 kanałowego urzadzenia EEG do biofeedbacku oraz fotela pacjenta na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu pn."Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną"

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

4. Odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do składania ofert - 10.02.2016r

5. Informacja o unieważnieniu postępowania- 18.02.2016r